Dokumentace datové sady

Název datové sady: Hospitační záznam SŠ 2022-2023


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje záznamy z jednotlivých hospitací ve středních školách zaznamenaných prostřednictvím elektronických formulářů v průběhu inspekční činnosti ve středních školách ve školním roce 2022-2023. Některé otázky formuláře jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Hospitační záznamy se využívají mimo jiné jako jeden z nástrojů pro hodnocení průběhu vzdělávání na úrovni dané střední školy. Otázky formuláře jsou zaměřeny na oblasti – organizace výuky, základní informace o hospitované hodině, informace o žácích, informace o podpůrných opatřeních žáků, spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou a informace o pedagogovi. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi k jednotlivým položkám formuláře, každý řádek představuje jednu hospitovanou vzdělávací jednotku. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q239204_244884
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace výuky; Odpověď: Metody výuky a úlohy pro žáky ve výuce podporovaly dosažení vzdělávacího cíle.
0=ne, 1=ano
Q239204_244885
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace výuky; Odpověď: Učitel u většiny zařazených metod dokázal uvést jejich význam pro dosažení cíle.
0=ne, 1=ano
Q239204_244886
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace výuky; Odpověď: V hodině se nevyskytovaly kázeňské problémy a vyrušování ovlivňující průběh hodiny.
0=ne, 1=ano
Q239204_244887
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace výuky; Odpověď: Po většinu hodiny byl některý žák (nebo více jednotlivých žáků) pasivní.
0=ne, 1=ano
Q239204_244888
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace výuky; Odpověď: Téměř všichni žáci pracovali/byli po většinu hodiny zapojeni do výuky.
0=ne, 1=ano
Q239204_244889
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace výuky; Odpověď: Čas vyučovací hodiny byl využit bez prodlev.
0=ne, 1=ano
Q239204_244890
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace výuky; Odpověď: Učitel poskytoval dostatek času pro řešení úlohy, formulaci odpovědi i reflexi procesů.
0=ne, 1=ano
Q239204_244891
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace výuky; Odpověď: Učitel poskytoval alespoň některým žákům zpětnou vazbu využitelnou k jejich dalšímu učení.
0=ne, 1=ano
Q239204_244892
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace výuky; Odpověď: Učitel v hodině vytvářel podmínky, podněty a aktivní byli především žáci.
0=ne, 1=ano
Q239204_244893
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace výuky; Odpověď: V užitých vyučovacích metodách byl aktivním především učitel, méně již žáci.
0=ne, 1=ano
Q239205_244895
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti učitele; Odpověď: Učitel podněcoval žáky k úsilí plnit úkoly.
0=ne, 1=ano
Q239205_244896
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti učitele; Odpověď: Učitel projevoval zájem o žáky a jejich vzdělání.
0=ne, 1=ano
Q239205_244897
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti učitele; Odpověď: Některá z učebních úloh poskytla/poskytne učiteli informaci o zvládnutí aktuálně probíraného obsahu ve třídě.
0=ne, 1=ano
Q239205_244898
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti učitele; Odpověď: Vzdělávací cíl reagoval na výsledky a potřeby žáků.
0=ne, 1=ano
Q239205_244899
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti učitele; Odpověď: Většina komunikace učitele s žáky byla stručná.
0=ne, 1=ano
Q239205_244900
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti učitele; Odpověď: Učitel podporoval a vyžadoval od žáků obsahově náročnou komunikaci.
0=ne, 1=ano
Q239205_244901
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti učitele; Odpověď: Některé z užitých metod využívaly (příp. rozvíjely) kreativitu (tvořivost) žáků.
0=ne, 1=ano
Q239205_244902
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti učitele; Odpověď: Při řešení učební úlohy poskytoval učitel vhodnou podporu odpovídající schopnostem žáka, aniž "zužoval" zadání.
0=ne, 1=ano
Q239205_244903
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti učitele; Odpověď: Učitel během hodiny specificky pracoval se žáky celého spektra nadání a potřeb.
0=ne, 1=ano
Q239205_244904
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti učitele; Odpověď: Ve třídě byl žák (žáci), kterému se nedařilo a kterému dal učitel najevo, že nepředpokládá dobrý výsledek.
0=ne, 1=ano
Q239206_244906
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci dodržovali nastavená pravidla, příp. s pravidly učitel vhodně pracoval.
0=ne, 1=ano
Q239206_244907
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci před třídou bez obav pokládali otázky a sdělovali své postřehy.
0=ne, 1=ano
Q239206_244908
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci na odpovídající úrovni komentovali návrh řešení před zahájením své práce nebo její průběh či výsledek po skončení práce.
0=ne, 1=ano
Q239206_244909
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci slovně interpretovali informace získané z různých zdrojů a v různých formách.
0=ne, 1=ano
Q239206_244910
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci zobecňovali nebo konkretizovali získané poznatky, příp. "objevovali" nové poznatky bádáním.
0=ne, 1=ano
Q239206_245041
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci aplikovali, příp. uváděli příklad využití, znalosti a dovednosti z předmětu v jejich reálné situaci.
0=ne, 1=ano
Q239206_245042
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci účelně využívali poznatky z jiného předmětu při řešení úloh v náročnosti odpovídající jejich věku.
0=ne, 1=ano
Q239206_244911
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci porovnávali a/nebo hodnotili různé návrhy řešení problému/úkolu.
0=ne, 1=ano
Q239206_244912
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci samostatně využívali (vyhledávali, třídili, analyzovali apod.) různé informační zdroje při řešení úlohy.
0=ne, 1=ano
Q239206_244913
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci si v hodině mohli vybírat z úloh odlišné kognitivní náročnosti.
0=ne, 1=ano
Q239206_244914
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci vhodně využili chyby ke svému učení.
0=ne, 1=ano
Q239206_244915
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Činnosti žáků; Odpověď: Žáci uváděli vhodné příklady z regionu nebo místní sociální komunity.
0=ne, 1=ano
Q239207_244917
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Interakce žáků; Odpověď: Při řešení úloh žáci využívali nebo rozvíjeli spolupráci.
0=ne, 1=ano
Q239207_244918
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Interakce žáků; Odpověď: Učitel podněcoval dialog mezi žáky, který podporoval učení a prohlubování poznatku.
0=ne, 1=ano
Q239207_244919
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Interakce žáků; Odpověď: Žáci v hodině mezi sebou cíleně diskutovali k zadanému úkolu (v rámci analýzy nebo řešení problému).
0=ne, 1=ano
Q239207_244923
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Interakce žáků; Odpověď: Žákovské hodnocení své práce nebo práce spolužáků bylo podle předem známých kritérií.
0=ne, 1=ano
Q239207_244924
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Interakce žáků; Odpověď: Nejpozději do skončení vyučovací hodiny byl žákům cíl zřejmý.
0=ne, 1=ano
Q239207_244925
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Interakce žáků; Odpověď: Alespoň někteří žáci zhodnotili s učitelem proběhlou hodinu (s ohledem na vlastní učení).
0=ne, 1=ano
Q239208_244927
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: Vzdělávací cíl (cíle) byl obsažen v osnovách ve ŠVP, ať už přímo, nebo nepřímo.
0=ne, 1=ano
Q239208_244928
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: Součástí řešení učební úlohy byla analýza dat a vyvozování závěrů.
0=ne, 1=ano
Q239208_244929
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: V učební úloze obsahující text byly rozvíjeny čtenářské strategie.
0=ne, 1=ano
Q239208_244930
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: V učební úloze obsahující matematické objekty byla rozvíjena matematická gramotnost odpovídající věku žáků.
0=ne, 1=ano
Q239208_245039
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: V učební úloze obsahující cizojazyčný text byla rozvíjena jazyková gramotnost odpovídající věku žáků.
0=ne, 1=ano
Q239208_244932
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: Učební úloha umožňovala žákům řešit problém, který pro ně nebyl triviální.
0=ne, 1=ano
Q239208_244933
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: Učební úloha vyžadovala dodržení vytvořeného nebo daného pracovního postupu rozsahem odpovídajícím věku žáků.
0=ne, 1=ano
Q239208_245043
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: Ve vyučovací hodině byly vhodně využity zkušenosti žáků z reálného života.
0=ne, 1=ano
Q239208_244934
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: Vyučovací hodina cíleně rozvíjela postoje žáků.
0=ne, 1=ano
Q239208_244935
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: Učitel má doklady individuálního pokroku všech žáků. Může doložit odlišnou úroveň znalostí a dovedností vybraných žáků.
0=ne, 1=ano
Q239208_244936
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Vzdělávací obsah a učební úlohy; Odpověď: Učitel využívá pro hodnocení výběrového portfolia žákovských prací.
0=ne, 1=ano
Q239209_244938
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití digitálních technologií v hodině; Odpověď: účelné využití digitálních technologií učitelem
0=ne, 1=ano
Q239209_244939
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití digitálních technologií v hodině; Odpověď: účelné využití digitálních technologií některými žáky
0=ne, 1=ano
Q239209_244940
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití digitálních technologií v hodině; Odpověď: účelné využití digitálních technologií všemi žáky
0=ne, 1=ano
Q239209_244941
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití digitálních technologií v hodině; Odpověď: digitální technologie nebyly využity účelně, nebo nebyly využity vůbec
0=ne, 1=ano
Q239209_244942
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití digitálních technologií v hodině; Odpověď: digitální technologie nebyly k dispozici
0=ne, 1=ano
Q239210
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky; Podotázka: frontální výuka
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q239211
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky; Podotázka: skupinová výuka
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q239212
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky; Podotázka: práce ve dvojici
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q239213
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky; Podotázka: samostatná práce žáků
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q239214
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: frontální výuka
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239215
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: skupinová výuka
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239216
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: práce ve dvojici
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239217
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: samostatná práce žáků
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239237
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Typ střední školy
G4, G6, G8, SOV maturitní, SOV nematuritní, konzervatoř
Q239238
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Kód a název oboru dle soustavy oborů vzdělání
kód a název oboru
Q239218
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Vzdělávací předmět/oblast
Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk, jiný cizí jazyk, Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, jiný přírodovědný předmět, Informační a komunikační technologie, Dějepis, Zeměpis, Výchova k občanství, jiný společenskovědní předmět, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Výchova ke zdraví, jiný výchovný předmět, Odborný předmět, spojeno více předmětů
Q239220_245115
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník G8 (taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q239220_245116
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník G8 (taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q239220_245117
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 3. ročník G8 (1. ročník G6 a konz./taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q239220_245118
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 4. ročník G8 (2. ročník G6 a konz./taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q239220_245119
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q239220_245120
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q239220_245121
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 3. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q239220_245122
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 4. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q239220_245123
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 5. ročník 6letého studia na konzervatoři
0=ne, 1=ano
Q239220_245124
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 6. ročník 6letého studia na konzervatoři
0=ne, 1=ano
Q239220_245125
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník nástavbového studia SŠ
0=ne, 1=ano
Q239220_245126
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník nástavbového studia SŠ
0=ne, 1=ano
Q239220_245127
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: jiné (v případě jiné formy vzdělávání než denní)
0=ne, 1=ano
Q239221
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Hospitovaná třída/skupina je zřízena pro žáky se SVP.
1=ne, 2= ano – pro žáky s lehkým mentálním postižením, 3= ano – pro žáky s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s vadami řeči, 4= ano – pro žáky školy při VÚ, DÚ, SVP, 5= ano – pro jiné skupiny SVP
Q239223
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet zapsaných žáků ve třídě
odpověď číslem
Q239224
Kategorie: Žáci; Otázka: Z toho počet přítomných žáků
odpověď číslem
Q239225
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet zapsaných žáků se SVP
odpověď číslem
Q239226
Kategorie: Žáci; Otázka: Z toho počet přítomných žáků se SVP
odpověď číslem
Q239227
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet přítomných mimořádně nadaných žáků
odpověď číslem
Q239228
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet přítomných žáků s odlišným mateřským jazykem
odpověď číslem
Q239229_245001
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q239229_245002
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
0=ne, 1=ano
Q239229_245003
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: využití komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q239229_245004
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q239229_245005
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q239229_245006
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka
0=ne, 1=ano
Q239229_245007
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící
0=ne, 1=ano
Q239229_245008
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: využití dalších osob poskytujících žákovi podporu podle zvláštních právních předpisů
0=ne, 1=ano
Q239229_245009
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q239229_245010
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q239229_245011
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: podpůrné opatření nebylo ve výuce zapotřebí
0=ne, 1=ano
Q239229_245012
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Zaškrtněte, jaká opatření pro žáky se SVP byla využita.; Odpověď: podpůrná opatření nebyla ve výuce využita
0=ne, 1=ano
Q239230_245013
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Podpora žáka v hodině; Odpověď: V hodině byl vhodně podporován mimořádně nadaný žák.
0=ne, 1=ano
Q239230_245014
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Podpora žáka v hodině; Odpověď: V hodině byl vhodně podporován žák nadaný nebo žák, který má o dané téma zájem.
0=ne, 1=ano
Q239230_245015
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Podpora žáka v hodině; Odpověď: V hodině byla činnost asistenta pedagoga přínosná pro žáka (žáky) se SVP.
0=ne, 1=ano
Q239230_245016
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Podpora žáka v hodině; Odpověď: V hodině byla činnost asistenta pedagoga přínosná pro ostatní žáky.
0=ne, 1=ano
Q239230_245017
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Podpora žáka v hodině; Odpověď: Vzdělávání žáka (žáků) se SVP bylo zcela realizováno asistentem pedagoga, učitel se věnoval ostatním žákům.
0=ne, 1=ano
Q239230_245018
Kategorie: Podpůrná opatření ; Otázka: Podpora žáka v hodině; Odpověď: Ve vyučovací hodině vzdělával žáka (žáky) se SVP jen učitel, role asistenta pedagoga byla jen pomocná.
0=ne, 1=ano
Q239231_245020
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Uveďte, zda ve třídě působil další pedagog, asistent pedagoga nebo jiná dospělá osoba.; Odpověď: ano, asistent pedagoga z důvodu zdravotního postižení žáka (žáků)
0=ne, 1=ano
Q239231_245021
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Uveďte, zda ve třídě působil další pedagog, asistent pedagoga nebo jiná dospělá osoba.; Odpověď: ano, asistent pedagoga z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek žáka (žáků)
0=ne, 1=ano
Q239231_245022
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Uveďte, zda ve třídě působil další pedagog, asistent pedagoga nebo jiná dospělá osoba.; Odpověď: ano, sdílený asistent
0=ne, 1=ano
Q239231_245023
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Uveďte, zda ve třídě působil další pedagog, asistent pedagoga nebo jiná dospělá osoba.; Odpověď: ano, další učitel
0=ne, 1=ano
Q239231_245024
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Uveďte, zda ve třídě působil další pedagog, asistent pedagoga nebo jiná dospělá osoba.; Odpověď: ano, jiná dospělá osoba
0=ne, 1=ano
Q239231_245025
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Uveďte, zda ve třídě působil další pedagog, asistent pedagoga nebo jiná dospělá osoba.; Odpověď: ne
0=ne, 1=ano
Q239232_245026
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Odpověď: Asistent pedagoga (nebo další pedagog) se věnoval podpoře vybrané skupiny nebo jednotlivých žáků.
0=ne, 1=ano
Q239232_245027
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Odpověď: Asistent pedagoga (nebo další pedagog) spolupracoval s vyučujícím při přípravě a vyhodnocování výuky.
0=ne, 1=ano
Q239232_245028
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Odpověď: Asistent pedagoga (nebo další pedagog) pomáhal s kázní a udržením pozornosti žáků.
0=ne, 1=ano
Q239232_245029
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Odpověď: Asistent pedagoga (nebo další pedagog) pomáhal některým žákům se zvládnutím pro ně náročných dovedností.
0=ne, 1=ano
Q239232_245030
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Odpověď: Asistent pedagoga (nebo další pedagog) během hodiny vhodně střídal role s vyučujícím.
0=ne, 1=ano
Q239232_245031
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Odpověď: Asistent pedagoga (nebo další pedagog) měl s vyučujícím jasně rozdělené role v hodině.
0=ne, 1=ano
Q239232_245032
Kategorie: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Otázka: Spolupráce pedagoga s další přítomnou osobou; Odpověď: Vyučující vedl odborně správně asistenta pedagoga při výběru vhodných pedagogických postupů a metod, nástrojů a pomůcek.
0=ne, 1=ano
Q239234
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
ano, ne
Q239235
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Aprobace (absolvování hospitovaného předmětu na VŠ)
ano, ne
Q239236_245034
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: ředitel
0=ne, 1=ano
Q239236_245035
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: zástupce ředitele
0=ne, 1=ano
Q239236_245036
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: vedoucí metodického orgánu (např. předseda metodického sdružení, předmětové komise)
0=ne, 1=ano
Q239236_245037
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: třídní učitel hospitované třídy
0=ne, 1=ano
Q239236_245038
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: učitel
0=ne, 1=ano