Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro učitele MŠ 2021-2022


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené učitelům mateřských škol prostřednictvím elektronického dotazníku v průběhu inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2021-2022. Odpovědi učitelů škol slouží jako doplňující informace k inspekčním zjištěním získaným z hospitací, z analýzy dokumentace školy a dalších zdrojů. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi učitele, inspekční tým zjistí potřebné informace z rozhovorů s učiteli v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na oblasti – další vzdělávání učitelů, podpora učitelům školou, spolupráce s asistentem pedagoga, školní prostředí a klima, prevence školní neúspěšnosti, údaje o učiteli. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol, popř. samotných učitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je však uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jednomu učiteli mateřské školy. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q227107_232564
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q227107_232565
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q227107_232566
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q227107_232567
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ne, žádného DVPP jsem se nezúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q227111_232576
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vědomosti a znalosti ve vzdělávacích oblastech předškolního vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227111_232577
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: metody a formy vzdělávání, nové a alternativní pedagogické směry
0=ne, 1=ano
Q227111_232578
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q227111_236432
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: individualizace vzdělávání, pedagogická diagnostika (vč. vedení portfolia)
0=ne, 1=ano
Q227111_232579
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: chování a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q227111_232580
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí
0=ne, 1=ano
Q227111_232581
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q227111_232582
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q227111_232583
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q227111_232584
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q227111_232585
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q227111_232586
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q227111_232587
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vedení školy, manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q227111_232588
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227111_232589
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání dětí mladších 3 let
0=ne, 1=ano
Q227111_232590
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: logopedie, logopedická prevence
0=ne, 1=ano
Q227111_232591
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: školní zralost, zápis dítěte do ZŠ, vzdělávání dětí s odkladem povinné školní docházky
0=ne, 1=ano
Q227111_232592
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vlastní osobní rozvoj učitele (měkké dovednosti)
0=ne, 1=ano
Q227111_232593
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: spolupráce se zákonnými zástupci dětí
0=ne, 1=ano
Q227111_232594
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: jiná oblast – uveďte jaká
0=ne, 1=ano
Q227134
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Máte možnost ovlivnit četnost účasti na vzdělávacích akcích v rámci DVPP a jejich zaměření?
0=ne, 1=ano
Q234839
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Co považujete pro svůj osobní rozvoj za nejvíce přínosné?
samostudium; spolupráce s kolegy ve škole; on-line vzdělávání, e-kurzy; DVPP; mentor; neformální vazby s kolegy jiných škol
Q227136
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227137
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227138
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227139
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: zákonní zástupci (přítomnost rodičů při vzdělávání např. v rámci dne otevřených dveří)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227140
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: externí odborník (pracovník pedagogické poradny, učitel z jiné školy apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q227141
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás četnost poskytované zpětné vazby dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227142
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás kvalita poskytované zpětné vazby (rozbor vzdělávacího bloku, doporučení pro vzdělávání dětí) dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227143
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jak velký pozitivní dopad mělo hodnocení či zpětná vazba na Vaši práci?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227231_232655
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna informací o dětech (výsledky vzdělávání, chování)
0=ne, 1=ano
Q227231_232656
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna informací o metodách a formách vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227231_232657
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna různých materiálů ke vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227231_232658
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společné plánování vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227231_232659
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společná realizace vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227231_232660
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společné hodnocení dětí
0=ne, 1=ano
Q227231_232661
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna zkušeností ke spolupráci se zákonnými zástupci dětí
0=ne, 1=ano
Q227231_232662
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: spolupráce na projektu/projektech
0=ne, 1=ano
Q227231_232663
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: chodím hospitovat k ostatním kolegům
0=ne, 1=ano
Q227231_232664
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: organizace mimoškolních aktivit (např. akce pro rodiče s dětmi, zájmové činnosti, výlety)
0=ne, 1=ano
Q227231_232665
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: v jiných oblastech – uveďte v jakých
0=ne, 1=ano
Q227231_232666
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q227232_232667
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q227232_232668
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společnosti
0=ne, 1=ano
Q227232_232669
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q227232_232670
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné zázemí
0=ne, 1=ano
Q227232_240853
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vybavení školy pomůckami pro vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227232_232671
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vybavení školy pomůckami pro vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227232_232672
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: špatný pracovní kolektiv
0=ne, 1=ano
Q227232_232673
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q227232_232674
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q227232_232675
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nekázeň dětí
0=ne, 1=ano
Q227232_232676
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná motivace dětí
0=ne, 1=ano
Q227232_232677
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoký počet dětí ve třídách
0=ne, 1=ano
Q227232_240852
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: přístup zákonných zástupců ke škole a vzdělávání svých dětí
0=ne, 1=ano
Q227232_232679
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: přístup zákonných zástupců ke škole a vzdělávání svých dětí
0=ne, 1=ano
Q227232_232680
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q227232_232681
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany vedení školy
0=ne, 1=ano
Q227232_232682
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek poradenské podpory ve škole
0=ne, 1=ano
Q227232_240851
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek kvalitních didaktických návodů (materiálů)
0=ne, 1=ano
Q227232_240850
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek možností vlastního profesního rozvoje (např. DVPP, jiné formy vzdělávání apod.)
0=ne, 1=ano
Q227232_240849
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: obtíže spojené se vzděláváním dětí různého věku a různé úrovně znalostí a dovedností
0=ne, 1=ano
Q227232_232683
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: špatná komunikace a vztahy se zákonnými zástupci dětí
0=ne, 1=ano
Q227232_232684
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek kvalitních didaktických návodů (materiálů)
0=ne, 1=ano
Q227233_232685
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení vědomostí a znalostí v oblasti předškolního vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227233_232686
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: inspirace v oblasti metod a forem výuky
0=ne, 1=ano
Q227233_232687
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: dostupnost nástrojů k podpoře rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q227233_232688
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností v oblasti vedení dětí a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q227233_232689
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností ke spolupráci se zákonnými zástupci dětí
0=ne, 1=ano
Q227233_232690
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností ke spolupráci s asistentem pedagoga
0=ne, 1=ano
Q227233_232691
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání či prohloubení vědomostí k prevenci a projevům rizikového chování dětí
0=ne, 1=ano
Q227233_232692
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q227233_232693
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q227233_232694
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání dalších dovedností v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q227233_232695
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání dalších dovedností v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q227233_232696
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností k výuce v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q227233_232697
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q227233_232698
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: snížení rozsahu administrativních činností
0=ne, 1=ano
Q227233_232699
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: legislativa (úvazky, možnost dalšího vzdělávání apod.)
0=ne, 1=ano
Q227233_232700
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: zlepšení materiální podpory pro vzdělávání - pomůcky apod.
0=ne, 1=ano
Q227233_232701
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: snížení počtu dětí ve třídě
0=ne, 1=ano
Q227233_232702
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: jiné oblasti – uveďte jaké
0=ne, 1=ano
Q227233_232703
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: v žádné z uvedených oblastí nepociťuji potřebu podpory
0=ne, 1=ano
Q227234
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Spolupracujete při vzdělávání s asistentem pedagoga?
1=ano, pouze s jedním asistentem pedagoga, 2=ano, s více asistenty pedagoga, 3=ne
Q227235_232707
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: krátkodobý program formálního vzdělávání (kurz, seminář, workshop do celkové délky 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q227235_232708
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: dlouhodobý program formálního vzdělávání (kurz více než 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q227235_232709
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: hospitace u kolegů ve škole zaměřené na spolupráci s AP
0=ne, 1=ano
Q227235_232710
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: hospitace na jiných školách zaměřené na spolupráci s AP (včetně virtuálních hospitací)
0=ne, 1=ano
Q227235_232711
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměř. na spolupráci s AP kolegy v rámci školy (vedení školy, pracovník školního porad. pracoviště, jiný pedagog)
0=ne, 1=ano
Q227235_232712
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: zpětná vazba - rozbor Vašich hodin zaměřený na spolupráci s AP zajištěný externími odborníky (např. pracovníci PPP, SPC, jiní odborníci)
0=ne, 1=ano
Q227235_232713
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: jiná forma podpory - uveďte jaká
0=ne, 1=ano
Q227235_232714
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: žádné
0=ne, 1=ano
Q227245
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Vysvětlení nových jevů, poznatků či postupů.
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227246
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Opakované vysvětlování nových jevů, poznatků či postupů.
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227247
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Procvičování činností.
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227248
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Podpora aktivizace dítěte.
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227249
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů.
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227250
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům.
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227251
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Podpora pozornosti.
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227252
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Hodnocení dítěte.
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227253
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Příprava pomůcek pro vzdělávání dítěte (nikoli jeho vlastních pomůcek).
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227254
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Sebeobslužné činnosti dítěte (stravování, oblékání, WC).
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227255
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory dítěte se SVP.; Podotázka: Komunikace se zákonnými zástupci dítěte.
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q227256
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro dítě (děti) se SVP přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q227257_232737
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) není pro dítě (děti) se SVP přínosná?; Odpověď: přítomnost AP snižuje motivaci dětí se SVP k samostatnosti
0=ne, 1=ano
Q227257_232738
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) není pro dítě (děti) se SVP přínosná?; Odpověď: nedostatečná kvalifikace AP pro práci s dětmi se SVP
0=ne, 1=ano
Q227257_232739
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) není pro dítě (děti) se SVP přínosná?; Odpověď: nedostatečné pedagogické znalosti AP pro vzdělávání dětí
0=ne, 1=ano
Q227257_232740
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) není pro dítě (děti) se SVP přínosná?; Odpověď: časté střídání AP, nestálost obsazení pozice
0=ne, 1=ano
Q227257_232741
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) není pro dítě (děti) se SVP přínosná?; Odpověď: ani přítomnost AP nedokáže kompenzovat znevýhodnění dítěte
0=ne, 1=ano
Q227257_232742
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) není pro dítě (děti) se SVP přínosná?; Odpověď: negativní vliv na klima třídy, zvýraznění odlišnosti některých dětí
0=ne, 1=ano
Q227257_232743
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) není pro dítě (děti) se SVP přínosná?; Odpověď: neochota dětí spolupracovat s AP (např. z důvodu studu před ostatními dětmi, špatně navázaného vztahu s AP)
0=ne, 1=ano
Q227257_232744
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) není pro dítě (děti) se SVP přínosná?; Odpověď: přítomnost AP je zbytečná, výuku bych zvládal/a bez AP
0=ne, 1=ano
Q227257_232745
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) není pro dítě (děti) se SVP přínosná?; Odpověď: z jiného důvodu - uveďte jakého
0=ne, 1=ano
Q227258
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro ostatní děti (děti bez SVP) přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q227259_232750
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní děti (děti bez SVP) není přínosná?; Odpověď: komunikace AP s dětmi ruší vzdělávací činnosti
0=ne, 1=ano
Q227259_232751
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní děti (děti bez SVP) není přínosná?; Odpověď: AP se věnuje jen dětem se SVP
0=ne, 1=ano
Q227259_232752
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní děti (děti bez SVP) není přínosná?; Odpověď: ostatní děti odmítají pomoc AP
0=ne, 1=ano
Q227259_232753
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní děti (děti bez SVP) není přínosná?; Odpověď: negativní vliv na klima třídy (zvýraznění odlišností některých dětí, subjektivní vnímání nespravedlnosti dětmi ve třídě)
0=ne, 1=ano
Q227259_232754
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní děti (děti bez SVP) není přínosná?; Odpověď: nízký respekt AP mezi dětmi
0=ne, 1=ano
Q227259_232755
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní děti (děti bez SVP) není přínosná?; Odpověď: ostatní děti se na AP obracejí s činnostmi, které by jinak zvládaly samy
0=ne, 1=ano
Q227259_232756
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní děti (děti bez SVP) není přínosná?; Odpověď: z jiného důvodu - uveďte jakého
0=ne, 1=ano
Q227263
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227265
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227266
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227267
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují děti, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227268
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227270
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227272
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227273
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227275
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227276
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227279
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227280
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227282
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227283
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227285
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q227288_232791
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: postupný přechod od hry k učení
0=ne, 1=ano
Q227288_232792
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: pravidelné aktivity pro přípravu na školní docházku
0=ne, 1=ano
Q227288_232793
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: práce s didaktickým materiálem, literaturou, výukovými programy
0=ne, 1=ano
Q227288_232794
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: rozvoj komunikačních dovedností
0=ne, 1=ano
Q227288_232795
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: grafomotorická cvičení, nácvik správného držení psacího náčiní a prevenci grafomotorických obtíží
0=ne, 1=ano
Q227288_232796
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: podpora samostatnosti
0=ne, 1=ano
Q227288_232797
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: logopedická prevence
0=ne, 1=ano
Q227288_232798
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: spolupráce se ZŠ
0=ne, 1=ano
Q227288_232799
Kategorie: Prevence školní neúspěšnosti; Otázka: Jaké metody a formy práce podporující přechod do ZŠ uplatňujete?; Odpověď: jiné - uveďte jaké
0=ne, 1=ano
Q227289
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jakým způsobem jste získal/a odbornou kvalifikaci pro vzdělávání dětí v mateřské škole?
VŠ, VOŠ, SŠ s maturitou, studuji VŠ, studuji SŠ s maturitou, studuji VOŠ, jiné