Dokumentace datové sady

Název datové sady: Hospitační záznam MŠ 2021-2022


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje záznamy z jednotlivých hospitací v mateřských školách zaznamenaných prostřednictvím elektronických formulářů v průběhu inspekční činnosti v mateřských školách ve školním roce 2021-2022. Některé otázky formuláře jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Hospitační záznamy se využívají mimo jiné jako jeden z nástrojů pro hodnocení průběhu vzdělávání na úrovni dané mateřské školy. Otázky formuláře jsou zaměřeny na oblasti – základní informace o hospitaci, informace o dětech, informace o pedagogovi, informace o organizaci a průběhu vzdělávání, informace o podpůrných opatřeních dětem. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi k jednotlivým položkám formuláře, každý řádek představuje jednu hospitovanou vzdělávací jednotku. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q228062
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Typy sledovaných činností/vzdělávacích bloků
dopolední vzdělávací blok, pobyt venku, odpolední vzdělávací blok, jiné činnosti
Q228064
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Věk dětí
děti mladší 3 let, 3 – 4 leté, 4 – 5 leté, 5 – 6 leté, smíšené 3–6 leté, jiné, smíšené včetně dětí od 2 let věku
Q228067
Kategorie: Základní údaje o hospitaci; Otázka: Hospitovaná třída/skupina je zřízena dle § 16 pro děti se SVP
1=ne, 2=ano – pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, děti s autismem, souběžným postižením více vadami, 3=ano – pro děti s lehkým mentálním postižením , 4=ano – pro děti s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s vadami řeči , 5=ano – pro ostatní skupiny SVP
Q228072
Kategorie: Děti; Otázka: Počet zapsaných dětí ve třídě
odpověď číslem
Q228075
Kategorie: Děti; Otázka: Z toho počet přítomných dětí
odpověď číslem
Q228076
Kategorie: Děti; Otázka: Počet přítomných dětí mladších tří let
odpověď číslem
Q228078
Kategorie: Děti; Otázka: Počet zapsaných dětí se SVP
odpověď číslem
Q228080
Kategorie: Děti; Otázka: Z toho počet přítomných dětí se SVP
odpověď číslem
Q228082
Kategorie: Děti; Otázka: Počet přítomných nadaných dětí (podle sdělení učitelky)
odpověď číslem
Q228084
Kategorie: Děti; Otázka: Počet přítomných dětí s odlišným mateřským jazykem
odpověď číslem
Q228088
Kategorie: Pedagog; Otázka: Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
0=ne, 1=ano
Q228089
Kategorie: Pedagog; Otázka: Funkční zařazení pedagoga
ředitel, zástupce ředitele, učitel, jiné
Q228091_227965
Kategorie: Pedagog; Otázka: Personální podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: souběžné působení kvalifikovaného pedagoga
0=ne, 1=ano
Q228091_227966
Kategorie: Pedagog; Otázka: Personální podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: souběžné působení nekvalifikovaného pedagoga
0=ne, 1=ano
Q228091_227967
Kategorie: Pedagog; Otázka: Personální podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: kvalifikovaný školní asistent
0=ne, 1=ano
Q228091_227968
Kategorie: Pedagog; Otázka: Personální podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: nekvalifikovaný školní asistent
0=ne, 1=ano
Q228091_227969
Kategorie: Pedagog; Otázka: Personální podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: kvalifikovaná chůva
0=ne, 1=ano
Q228091_227970
Kategorie: Pedagog; Otázka: Personální podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: nekvalifikovaná chůva
0=ne, 1=ano
Q228091_227971
Kategorie: Pedagog; Otázka: Personální podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: kvalifikovaná zdravotní sestra
0=ne, 1=ano
Q228091_233698
Kategorie: Pedagog; Otázka: Personální podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: žádná
0=ne, 1=ano
Q228091_233699
Kategorie: Pedagog; Otázka: Personální podpora pro děti mladší tří let ; Odpověď: jiná forma personální podpory
0=ne, 1=ano
Q228095_227974
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání vycházely především z očekávaných dovedností uvedených v TVP nebo ve ŠVP.
0=ne, 1=ano
Q228095_227975
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání vycházely především z pedagogické diagnostiky přítomných dětí.
0=ne, 1=ano
Q228095_227976
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání vycházely především z aktuálních podmínek a situací.
0=ne, 1=ano
Q228095_227977
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání dětí stejného věku měly pro některé děti rozdílnou úroveň.
0=ne, 1=ano
Q228095_233707
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání dětí různého věku byly vhodně diferencovány.
0=ne, 1=ano
Q228095_227978
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Děti byly seznámeny s cílem většiny činností.
0=ne, 1=ano
Q228095_227979
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Vzdělávací nabídka směřovala k naplnění zvolených cílů.
0=ne, 1=ano
Q228095_233700
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Cíle vzdělávání byly vhodně zvoleny
0=ne, 1=ano
Q228095_227981
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Vzdělávání cíleně podporovalo socioemocionální rozvoj dětí.
0=ne, 1=ano
Q228095_233701
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Vzdělávání obsahovalo vhodné příklady využití znalostí a/nebo dovedností v reálné situaci.
0=ne, 1=ano
Q228095_233702
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Obsah vzdělávání; Odpověď: Ve vzdělávání byly cíleně zařazeny činnosti posilující pozitivní sebepojetí a sebevědomí dětí.
0=ne, 1=ano
Q228098_233720
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Vzdělávání bylo dobře organizačně promyšleno a realizováno.
0=ne, 1=ano
Q228098_227986
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Vzdělávání bylo individualizované, vycházelo z individuálních možností, schopností a zájmů dětí.
0=ne, 1=ano
Q228098_227987
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti.
0=ne, 1=ano
Q228098_227988
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Řízené činnosti vykazovaly znaky prožitkového učení (spontaneita, objevnost, aktivita a tvořivost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost).
0=ne, 1=ano
Q228098_233719
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Dostatečný prostor pro spontánní činnosti.
0=ne, 1=ano
Q228098_227990
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Spontánní a řízené činnosti byly vzájemně provázané.
0=ne, 1=ano
Q228098_227991
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Při řízených činnostech se účelně střídaly odlišné vzdělávací metody.
0=ne, 1=ano
Q228098_227992
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Pedagog podporoval rozvoj divergentního myšlení – hledání různých řešení problémů a situací.
0=ne, 1=ano
Q228098_227993
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Pedagog vytvářel příležitosti pro komunikaci mezi dětmi.
0=ne, 1=ano
Q228098_227994
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Pedagog uplatňoval nemanipulativní styl komunikace.
0=ne, 1=ano
Q228098_227995
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody; Odpověď: Pedagog dobře koordinovat svou činnost s dalšími pracovníky.
0=ne, 1=ano
Q228185_233724
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku; Odpověď: Vzdělávání bylo dobře organizačně promyšleno a realizováno.
0=ne, 1=ano
Q228185_233725
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku; Odpověď: Děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti a objevování.
0=ne, 1=ano
Q228185_233726
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku; Odpověď: Řízené činnosti vykazovaly znaky prožitkového učení (spontaneita, objevnost, aktivita a tvořivost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost).
0=ne, 1=ano
Q228185_233727
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku; Odpověď: Dostatečný prostor pro spontánní činnosti.
0=ne, 1=ano
Q228185_233728
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku; Odpověď: Pedagog podporoval rozvoj divergentního myšlení – hledání různých řešení problémů a situací.
0=ne, 1=ano
Q228185_233729
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku; Odpověď: Pedagog uplatňoval nemanipulativní styl komunikace.
0=ne, 1=ano
Q228185_233730
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku; Odpověď: Pedagog dobře koordinovat svou činnost s dalšími pracovníky.
0=ne, 1=ano
Q228185_233731
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku; Odpověď: Doba pro pobyt venku trvala zpravidla 2 hodiny v dopoledních hodinách.
0=ne, 1=ano
Q228185_233732
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - pobyt venku; Odpověď: Děti měly dostatek volného pohybu.
0=ne, 1=ano
Q228187_233737
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Vzdělávání bylo dobře organizačně promyšleno a realizováno.
0=ne, 1=ano
Q228187_233738
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Vzdělávání bylo individualizované, vycházelo z individuálních možností, schopností a zájmů dětí.
0=ne, 1=ano
Q228187_233739
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti a objevování.
0=ne, 1=ano
Q228187_233740
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Řízené činnosti vykazovaly znaky prožitkového učení (spontaneita, objevnost, aktivita a tvořivost, komunikativnost, konkrétnost, celostnost).
0=ne, 1=ano
Q228187_233741
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Dostatečný prostor pro spontánní činnosti.
0=ne, 1=ano
Q228187_233742
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Spontánní a řízené činnosti byly vzájemně provázané.
0=ne, 1=ano
Q228187_233743
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Pedagog podporoval rozvoj divergentního myšlení – hledání různých řešení problémů a situací.
0=ne, 1=ano
Q228187_233744
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Pedagog vytvářel příležitosti pro komunikaci mezi dětmi.
0=ne, 1=ano
Q228187_233745
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Pedagog uplatňoval nemanipulativní styl komunikace.
0=ne, 1=ano
Q228187_233746
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Pedagog respektoval individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí.
0=ne, 1=ano
Q228187_233747
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizace vzdělávání a užité metody - odpolední vzdělávací blok; Odpověď: Dětem s nižší potřebou spánku byl nabízen jiný vhodný program namísto odpočinku dětí na lůžku.
0=ne, 1=ano
Q228101_227997
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Téměř všechny děti byly vzdělávací nabídkou zaujaty.
0=ne, 1=ano
Q228101_227998
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Během vzdělávání děti mezi sebou spolupracovaly.
0=ne, 1=ano
Q228101_227999
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Vzdělávací nabídka pro dvouleté děti byla vhodná.
0=ne, 1=ano
Q228101_233749
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Vzdělávací nabídka děti byla vhodná pro děti v povinném předškolním vzdělávání.
0=ne, 1=ano
Q228101_233750
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Během vzdělávání nebylo žádné dítě pasivní.
0=ne, 1=ano
Q228101_228001
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Děti vyjadřovaly svoje názory, nápady a myšlenky.
0=ne, 1=ano
Q228101_228002
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a pedagogem panovala příjemná atmosféra.
0=ne, 1=ano
Q228101_228003
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Děti se chovaly podle společně stanovených pravidel soužití. (Nejde o herní, hygienická či bezpečnostní pravidla.)
0=ne, 1=ano
Q228101_228004
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Děti; Odpověď: Děti účelně využívaly informační technologie.
0=ne, 1=ano
Q228104_228006
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Hodnocení; Odpověď: Pedagog poskytoval srozumitelnou zpětnou vazbu (popis toho, jak se dítě chovalo, co dělalo, v čem se posunulo apod.).
0=ne, 1=ano
Q228104_233751
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Hodnocení; Odpověď: Pedagog efektivně využíval podstatných prvků formativního hodnocení.
0=ne, 1=ano
Q228104_228008
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Hodnocení; Odpověď: Oceňování projevů a výkonů jednotlivých dětí bylo vhodné vzhledem k jejich možnostem.
0=ne, 1=ano
Q228104_228009
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Hodnocení; Odpověď: Děti přirozeně hodnotily svou činnost nebo činnosti ostatních na odpovídající úrovni.
0=ne, 1=ano
Q228104_233752
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Hodnocení; Odpověď: Pedagog kvalitně zhodnotil vzdělávací činnosti.
0=ne, 1=ano
Q228106
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizační formy vzdělávání; Podotázka: frontální vzdělávání
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q228107
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizační formy vzdělávání; Podotázka: v menších skupinách
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q228109
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizační formy vzdělávání; Podotázka: skupinové (kooperativní) vzdělávání
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q228112
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizační formy vzdělávání; Podotázka: práce ve dvojicích
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q228113
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Organizační formy vzdělávání; Podotázka: samostatná práce
1=nevyskytla se, 2=okrajově, 3=výrazný výskyt,4=dominantní výskyt
Q228114
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: frontální vzdělávání
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q228116
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: v menších skupinách
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q228118
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: skupinové (kooperativní) vzdělávání
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q228119
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: práce ve dvojicích
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q228120
Kategorie: Organizace a průběh vzdělávání; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: samostatná práce
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q228122_228015
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q228122_228016
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
0=ne, 1=ano
Q228122_228017
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: využití komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q228122_228018
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: vzdělávání podle plánu pedagogické podpory
0=ne, 1=ano
Q228122_228019
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q228122_228020
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q228122_228021
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka
0=ne, 1=ano
Q228122_228022
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící
0=ne, 1=ano
Q228122_228023
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: využití dalších osob poskytujících dítěti podporu podle zvláštních právních předpisů
0=ne, 1=ano
Q228122_228024
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q228122_233911
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q228122_236433
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: podpůrné opatření nebylo ve výuce zapotřebí
0=ne, 1=ano
Q228122_228025
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro děti se SVP ; Odpověď: podpůrná opatření nebyla při vzdělávání využita
0=ne, 1=ano
Q235115
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí více asistentů pedagoga
0=ne, 1=ano
Q228123_229327
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu zdravotního postižení dítěte (dětí)
0=ne, 1=ano
Q228123_229328
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek dítěte (dětí)
0=ne, 1=ano
Q228123_229329
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: sdílený asistent
0=ne, 1=ano
Q235118_240942
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s lehkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q235118_240943
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě se středně těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q235118_240944
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q235118_240945
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě se zrakovým postižením
0=ne, 1=ano
Q235118_240946
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě se sluchovým postižením
0=ne, 1=ano
Q235118_240947
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s tělesným postižením
0=ne, 1=ano
Q235118_240948
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s poruchou autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom apod.)
0=ne, 1=ano
Q235118_240949
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s narušenou komunikační schopností
0=ne, 1=ano
Q235118_240950
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě se specifickými vývojovými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.)
0=ne, 1=ano
Q235118_240951
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě se specifickými poruchami chování a pozornosti (např. ADHD, ADD)
0=ne, 1=ano
Q235118_240952
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s více vadami (kombinované postižení)
0=ne, 1=ano
Q235118_240953
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s psychiatrickým onemocněním
0=ne, 1=ano
Q235120_240965
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě cizinec
0=ne, 1=ano
Q235120_240966
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě – příslušník národnostní či etnické menšiny
0=ne, 1=ano
Q235120_240967
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě žijící v sociálně vyloučené lokalitě
0=ne, 1=ano
Q235120_240968
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě v pěstounské péči nebo ústavní výchově
0=ne, 1=ano
Q235120_240969
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka
0=ne, 1=ano
Q235120_240970
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s nedostatečnou podporou vzdělávání v rodinném prostředí
0=ne, 1=ano
Q235120_240971
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě z rodiny, jejíž socioekonomická situace negativně ovlivňuje vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q235120_240972
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě, jehož zákonní zástupci dlouhodobě nespolupracují se školou
0=ne, 1=ano
Q235120_240973
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy dětí s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: dítě s potřebou podpory z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q228126
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Průběh vzdělávání
1=Vzdělávání dítěte (dětí) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, učitel se věnuje ostatním dětem, 2=Při vzdělávacích činnostech pracují asistent pedagoga a učitel střídavě dítětem (dětmi) se SVP a s ostatními dětmi ve třídě, 3=Při vzdělávacích činnostech vzdělává dítě (děti) se SVP jen učitel, role asistenta pedagoga je jen pomocná.
Q228127
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Vysvětlení nových jevů, poznatků či postupů
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228128
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Opakované vysvětlování nových jevů, poznatků či postupů
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228129
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Procvičování dovedností
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228130
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora aktivizace dítěte
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228131
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228132
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228133
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora pozornosti
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228134
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Podpora očekávaného chování dítěte, podpora sociálních dovedností
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228135
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Pomoc při manipulaci s předměty a s pomůckami
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228136
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Pomoc při orientaci v prostoru třídy, při cvičení apod.
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228137
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory dítěte se SVP; Podotázka: Hodnocení dítěte
1=výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q228138_229354
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: přímá pedagogická práce s dítětem (dětmi) se SVP v kmenové třídě
0=ne, 1=ano
Q228138_229355
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: přímá pedagogická práce s dítětem (dětmi) se SVP mimo kmenovou třídu
0=ne, 1=ano
Q228138_229356
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: přímá pedagogická práce s ostatními dětmi
0=ne, 1=ano
Q228138_233756
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: příprava pomůcek (pro dítě se SVP) – nejedná se o výrobu pomůcek
0=ne, 1=ano
Q228138_229358
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: pomoc dítěti (dětem) se SVP při pohybu, sebeobsluze, a úkonech ošetřovatelského rázu
0=ne, 1=ano
Q228138_236434
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga?; Odpověď: asistent pedagoga se na činnostech v hodině vůbec nepodílí
0=ne, 1=ano
Q228142
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Učitel vedl odborně správně asistenta pedagoga při výběru vhodných pedagogických postupů a metod, nástrojů a pomůcek.
1=ano, 2=ne, 3=nebylo možné posoudit
Q228143
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro dítě (děti) se SVP jevila jako:
1=rozhodně přínosná, 2=spíše přínosná, 3=spíše nepřínosná, 4=rozhodně nepřínosná
Q228145
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro ostatní děti jevila jako:
1=rozhodně přínosná, 2=spíše přínosná, 3=spíše nepřínosná, 4=rozhodně nepřínosná
Q228147
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora nadaných dětí (bez ohledu na doporučení ŠPZ)
0=ne, 1=ano