Dokumentace datové sady

Název datové sady: Inspekční zprávy


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje údaje o výstupech z inspekční činnosti (inspekčních zprávách) realizované v jednotlivých školách a školských zařízeních, zveřejněných na základě § 174 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o informace z veřejného registru inspekčních zpráv dostupného na webových stránkách České školní inspekce (https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy) a také ve veřejném informačním systému o školách a školských zařízeních InspIS PORTÁL (https://portal.csicr.cz/). K inspekčním zprávám, které jsou v této sadě odkazovány (URL odkaz ke stažení zprávy) za období posledních 10 let od aktualizace sady, jsou připojeny informace o škole (základní identifikace), o období realizace související inspekční činnosti a dále pak URL odkaz na profil školy v systému InspIS PORTÁL. Datovou sadu představuje CSV soubor, oddělovačem sloupců je čárka. Každý záznam sady obsahuje níže popsané sloupce. Datová sada obsahuje časovou řadu údajů zpětně 10 let od aktuálního data. Periodicita aktualizace je čtvrtletní.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
REDIZO
resortní identifikátor právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení dle Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT (https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/)
devítimístný numerický řetězec
Jmeno
název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení
textový řetězec
DatumOd
Datum zahájení inspekční činnosti ve škole/školském zařízení
datetime
DatumDo
Datum ukončení inspekční činnosti ve škole/školském zařízení
datetime
LinkIZ
URL odkaz ke stažení inspekční zprávy
webový odkaz
PortalLink
URL odkaz na profil školy/školského zařízení ve veřejném informačním systému České školní inspekce InspIS PORTÁL
webový odkaz