Dokumentace datové sady

Název datové sady: Hospitační záznam ZŠ 2018-2019


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje záznamy z jednotlivých hospitací v základních školách zaznamenaných prostřednictvím elektronických formulářů v průběhu inspekční činnosti v základních školách ve školním roce 2018/2019. Některé otázky formuláře jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Hospitační záznamy se využívají mimo jiné jako jeden z nástrojů pro hodnocení průběhu vzdělávání na úrovni dané základní školy. Otázky formuláře jsou zaměřeny na oblasti – základní informace o hospitované hodině, informace o žácích, informace o pedagogovi, informace o obsahu a organizaci vzdělávání, informace o podpůrných opatřeních žákům. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi k jednotlivým položkám formuláře, každý řádek představuje jednu hospitovanou vzdělávací jednotku. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q226840
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Vzdělávací předmět/oblast
1 - Český jazyk, 2 - Anglický jazyk, 3 - Německý jazyk, 4 - Francouzský jazyk, 5 - Ruský jazyk, 6 - Španělský jazyk, 7 - jiný cizí jazyk, 8 – Matematika, 9 - Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda, výchova ke zdraví), 10 – Fyzika, 11 – Chemie, 12 – Přírodopis, 13 - jiný přírodovědný předmět, 14 - Informační a komunikační technologie, 15 – Dějepis, 16 – Zeměpis, 17 - Výchova k občanství, 18 - jiný společensko-vědní předmět, 19 - Tělesná výchova, 20 - Výtvarná výchova, 21 - Hudební výchova, 22 - Výchova ke zdraví, 23 - jiný výchovný předmět, 24 - Člověk a svět práce, 25 - předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět, 26 - spojeno více předmětů, 27 - činnosti přípravné třídy/přípravného stupně
Q226841
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
1- prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, 2- český znakový jazyk, 3- logopedická péče, řečová výchova, 4- čtení a psaní Braillova písma, 5- zdravotní tělesná výchova, 6-alternativní a augmentativní komunikace, 7- zraková stimulace, 8- jiný předmět
Q226842_228399
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník
0=ne, 1=ano
Q226842_228400
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník
0=ne, 1=ano
Q226842_228401
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 3. ročník
0=ne, 1=ano
Q226842_228402
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 4. ročník
0=ne, 1=ano
Q226842_228403
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 5. ročník
0=ne, 1=ano
Q226842_228404
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 6. ročník
0=ne, 1=ano
Q226842_228405
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 7. ročník
0=ne, 1=ano
Q226842_228406
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 8. ročník
0=ne, 1=ano
Q226842_228407
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 9. ročník
0=ne, 1=ano
Q226842_228408
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 10. ročník
0=ne, 1=ano
Q226843
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Hospitovaná třída/skupina je zřízena pro žáky se SVP.
1 - ne, 2 - ano – pro žáky s lehkým mentálním postižením, 3 - ano – pro žáky s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s vadami řeči, 4 - ano – pro žáky školy při zdravotnickém zařízení, 5 - ano – pro žáky školy při DDŠ, VÚ, DÚ, SVP, 6 - ano – pro jiné skupiny SVP – uveďte pro jaké
Q226845
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet zapsaných žáků ve třídě
odpovědět číslem
Q226846
Kategorie: Žáci; Otázka: Z toho počet přítomných žáků
odpovědět číslem
Q226847
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet zapsaných žáků se SVP
odpovědět číslem
Q226848
Kategorie: Žáci; Otázka: Z toho počet přítomných žáků se SVP
odpovědět číslem
Q226849
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet přítomných mimořádně nadaných žáků
odpovědět číslem
Q226850
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet přítomných žáků s odlišným mateřským jazykem
odpovědět číslem
Q226851
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
1=ano, 2=ne
Q226852
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Aprobace (absolvování hospitovaného předmětu na VŠ)
1=ano, 2=ne
Q226855
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Učitel vystudoval hospitovaný předmět
1 - na pedagogické fakultě, 2 - v učitelském oboru jiné než pedagogické fakulty, 3 - v jiném než učitelském oboru
Q226856
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího
1- ředitel, 2 - zástupce ředitele, 3 - vedoucí metodického orgánu (např. předseda metodického sdružení, předmětové komise), 4 - třídní učitel hospitované třídy, 5 - učitel
Q226857_228447
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především z očekávaných znalostí a dovedností uvedených v osnovách ve ŠVP.
0=ne, 1=ano
Q226857_228448
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především z očekávaných znalostí a dovedností vzhledem k přijímacím zkouškám.
0=ne, 1=ano
Q226857_228449
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především ze žákovských znalostí a dovedností.
0=ne, 1=ano
Q226857_228450
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl měl pro některé žáky jinou úroveň.
0=ne, 1=ano
Q226857_228451
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Nejpozději po skončení vyučovací hodiny byl žákům cíl zřejmý.
0=ne, 1=ano
Q226857_228452
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina prohlubovala nebo rozvíjela především znalosti a/nebo dovednosti.
0=ne, 1=ano
Q226857_228453
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina svým obsahem odpovídala žákům mladšího věku, než byli žáci dané třídy.
0=ne, 1=ano
Q226857_228454
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina cíleně rozvíjela postoje žáků.
0=ne, 1=ano
Q226857_228455
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina obsahovala vhodné příklady využití znalostí a dovedností z předmětu v reálné situaci.
0=ne, 1=ano
Q226857_232441
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Ve vyučovací hodině byly cíleně zařazeny aktivity posilující pozitivní sebepojetí a sebevědomí žáků.
0=ne, 1=ano
Q226858_232442
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Hodina měla spád, byla dobře organizačně promyšlena a realizována.
0=ne, 1=ano
Q226858_232443
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Hodina působila na žáky jednotvárně.
0=ne, 1=ano
Q226858_232444
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Ve vyučovací hodině se účelně střídaly odlišné metody výuky.
0=ne, 1=ano
Q226858_232445
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Žáci samostatně „objevovali“ nové poznatky, případně při formulování nových poznatků využívali již nabytých znalostí, zkušeností apod.
0=ne, 1=ano
Q226858_232446
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Ve vyučovací hodině byla k učení vhodně využita chyba.
0=ne, 1=ano
Q226858_232447
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: V hodině byly účelně využity názorné učební pomůcky.
0=ne, 1=ano
Q226858_232448
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Téměř každý žák se dostal během hodiny ke „slovu“ před třídou nebo skupinou spolužáků.
0=ne, 1=ano
Q226858_232449
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Některé z užitých metod využívaly (případně rozvíjely) kreativitu (tvořivost) žáků.
0=ne, 1=ano
Q226858_232450
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Učitel v hodině vytvářel podmínky, podněty a aktivní byli především žáci.
0=ne, 1=ano
Q226858_232451
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: V užitých vyučovacích metodách byl aktivním především učitel méně již žáci.
0=ne, 1=ano
Q226858_232452
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Tempo aktivit v hodině se převážně řídilo tempem žáků.
0=ne, 1=ano
Q226859_228470
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Téměř všichni žáci pracovali po většinu hodiny se zájmem.
0=ne, 1=ano
Q226859_228471
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: V průběhu hodiny mezi sebou žáci spolupracovali.
0=ne, 1=ano
Q226859_228472
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Všichni žáci plnili stejné typy úkolů nebo příkladů.
0=ne, 1=ano
Q226859_228473
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Po většinu hodiny byl některý žák nebo více jednotlivých žáků pasivní.
0=ne, 1=ano
Q226859_228474
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Žáci v hodině cíleně diskutovali k zadanému úkolu.
0=ne, 1=ano
Q226859_228475
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: I žáci se slabšími znalostmi zažili při hodině úspěch.
0=ne, 1=ano
Q226859_228476
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Ve vztahu k učiteli a mezi žáky panovala v průběhu hodiny příjemná atmosféra.
0=ne, 1=ano
Q226860_228478
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Jediným hodnocením v hodině bylo stručné hodnocení okamžitých výkonů (např. „dobře“ x „špatně“).
0=ne, 1=ano
Q226860_228479
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Žákovské hodnocení své práce nebo práce spolužáků bylo podle předem známých kritérií.
0=ne, 1=ano
Q226860_228480
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Učitel poskytoval alespoň některým žákům zpětnou vazbu využitelnou k jejich dalšímu učení.
0=ne, 1=ano
Q226860_232454
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: V hodině byly ověřovány znalosti a/nebo dovednosti.
0=ne, 1=ano
Q226860_228482
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Alespoň někteří žáci zhodnotili s učitelem proběhlou hodinu (s ohledem na obsah a cíl hodiny).
0=ne, 1=ano
Q226860_228483
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Vyučovací hodina byla učitelem zhodnocena jen formálně nebo nebyla zhodnocena vůbec.
0=ne, 1=ano
Q226861
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky; Podotázka: frontální výuka
1- nevyskytla se, 2- okrajově („formálně“), 3- výrazný výskyt, 4- dominantní výskyt
Q226862
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky; Podotázka: skupinová výuka
1- nevyskytla se, 2- okrajově („formálně“), 3- výrazný výskyt, 4- dominantní výskyt
Q226863
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky; Podotázka: práce ve dvojici
1- nevyskytla se, 2- okrajově („formálně“), 3- výrazný výskyt, 4- dominantní výskyt
Q226864
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky; Podotázka: samostatná práce žáků
1- nevyskytla se, 2- okrajově („formálně“), 3- výrazný výskyt, 4- dominantní výskyt
Q226865
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: frontální výuka
1- rozhodně ano, 2- spíše ano, 3- spíše ne, 4- rozhodně ne
Q226866
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: skupinová výuka
1- rozhodně ano, 2- spíše ano, 3- spíše ne, 4- rozhodně ne
Q226867
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: práce ve dvojici
1- rozhodně ano, 2- spíše ano, 3- spíše ne, 4- rozhodně ne
Q226868
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem; Podotázka: samostatná práce žáků
1- rozhodně ano, 2- spíše ano, 3- spíše ne, 4- rozhodně ne
Q226869_228501
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky učitelem
0=ne, 1=ano
Q226869_228502
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky některými žáky
0=ne, 1=ano
Q226869_228503
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky všemi žáky
0=ne, 1=ano
Q226869_228504
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika nebyla účelně využita
0=ne, 1=ano
Q226869_228505
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika nebyla k dispozici
0=ne, 1=ano
Q226869_228506
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika byla k dispozici, ale její využití nebylo vzhledem k cíli zapotřebí
0=ne, 1=ano
Q226870
Kategorie: Situace podporující učení žáků; Otázka: Podpora výkonu: Učitelé vyjadřují důvěru v to, že žáci mohou dostát na ně kladeným učebním nárokům, a poskytují jim zpětnou vazbu, která jim k tomu dopomáhá – výskyt situace v hodině.
1- situace se nevyskytla, 2- situace se vyskytla, ale ne zcela zdařile (vnímáme snahu o podporu učebních kompetencí, ale zatím plně nezvládnuto), 3- situace se vyskytla ve zdařilé podobě
Q226871
Kategorie: Situace podporující učení žáků; Otázka: Podpora výkonu: Učitelé vyjadřují důvěru v to, že žáci mohou dostát na ně kladeným učebním nárokům, a poskytují jim zpětnou vazbu, která jim k tomu dopomáhá – kolika žáků se situace týkala.
1- situace se nevyskytla, 2- situace se vyskytla, ale ne zcela zdařile (vnímáme snahu o podporu učebních kompetencí, ale zatím plně nezvládnuto), 3- situace se vyskytla ve zdařilé podobě
Q226872
Kategorie: Situace podporující učení žáků; Otázka: Pomoc při obtížích: Pokud se v učení vyskytnou obtíže, jsou rozpoznány a žákům je poskytnuta pomoc – výskyt situace v hodině.
1- situace se nevyskytla, 2- situace se vyskytla, ale ne zcela zdařile (vnímáme snahu o podporu učebních kompetencí, ale zatím plně nezvládnuto), 3- situace se vyskytla ve zdařilé podobě
Q226873
Kategorie: Situace podporující učení žáků; Otázka: Pomoc při obtížích: Pokud se v učení vyskytnou obtíže, jsou rozpoznány a žákům je poskytnuta pomoc – kolika žáků se situace týkala.
1- situace se nevyskytla, 2- situace se vyskytla, ale ne zcela zdařile (vnímáme snahu o podporu učebních kompetencí, ale zatím plně nezvládnuto), 3- situace se vyskytla ve zdařilé podobě
Q226874
Kategorie: Situace tlumící učení žáků; Otázka: Osobnostně ponižující: Učitel se dopouští komunikačních chyb, při kterých porušuje partnerský respektující přístup – výskyt situace v hodině.
1- situace se týkala 1 žáka, 2- situace se týkala více žáků (ale méně než poloviny, např. jedné skupiny), 3- situace se týkala většiny žáků (skoro všech až na pár výjimek), 4= situace se týkala všech žáků
Q226875
Kategorie: Situace tlumící učení žáků; Otázka: Osobnostně ponižující: Učitel se dopouští komunikačních chyb, při kterých porušuje partnerský respektující přístup – kolika žáků se situace týkala.
1- situace se týkala 1 žáka, 2- situace se týkala více žáků (ale méně než poloviny, např. jedné skupiny), 3- situace se týkala většiny žáků (skoro všech až na pár výjimek), 4= situace se týkala všech žáků
Q226876
Kategorie: Situace tlumící učení žáků; Otázka: Didakticky nepřijatelné: Situace omezuje rozvoj učební kompetence především tím, že výuka je chybně didakticky nastavena – výskyt situace v hodině.
1- situace se týkala 1 žáka, 2- situace se týkala více žáků (ale méně než poloviny, např. jedné skupiny), 3- situace se týkala většiny žáků (skoro všech až na pár výjimek), 4= situace se týkala všech žáků
Q226877
Kategorie: Situace tlumící učení žáků; Otázka: Didakticky nepřijatelné: Situace omezuje rozvoj učební kompetence především tím, že výuka je chybně didakticky nastavena – kolika žáků se situace týkala.
1- situace se týkala 1 žáka, 2- situace se týkala více žáků (ale méně než poloviny, např. jedné skupiny), 3- situace se týkala většiny žáků (skoro všech až na pár výjimek), 4= situace se týkala všech žáků
Q226878_228535
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q226878_228536
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
0=ne, 1=ano
Q226878_228537
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q226878_228538
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q226878_228539
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q226878_228540
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka
0=ne, 1=ano
Q226878_228541
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící
0=ne, 1=ano
Q226878_228542
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití dalších osob poskytujících žákovi podporu podle zvláštních právních předpisů
0=ne, 1=ano
Q226878_228543
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q226878_233912
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q226878_228544
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: podpůrná opatření nebyla ve výuce využita
0=ne, 1=ano
Q226879_229049
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu zdravotního postižení žáka (žáků)
0=ne, 1=ano
Q226879_229050
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek žáka (žáků)
0=ne, 1=ano
Q226879_229051
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: sdílený asistent
0=ne, 1=ano
Q226880_229052
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s lehkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q226880_229053
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se středně těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q226880_229054
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q226880_229055
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se zrakovým postižením
0=ne, 1=ano
Q226880_229056
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se sluchovým postižením
0=ne, 1=ano
Q226880_229057
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s tělesným postižením
0=ne, 1=ano
Q226880_229058
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s poruchou autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom apod.)
0=ne, 1=ano
Q226880_229059
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s narušenou komunikační schopností
0=ne, 1=ano
Q226880_229060
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se specifickými vývojovými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.)
0=ne, 1=ano
Q226880_229061
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se specifickými poruchami chování a pozornosti (např. ADHD, ADD)
0=ne, 1=ano
Q226880_229062
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s více vadami (kombinované postižení)
0=ne, 1=ano
Q226880_229063
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s psychiatrickým onemocněním
0=ne, 1=ano
Q226881_229064
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák cizinec
0=ne, 1=ano
Q226881_229065
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák – příslušník národnostní či etnické menšiny
0=ne, 1=ano
Q226881_229066
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák žijící v sociálně vyloučené lokalitě
0=ne, 1=ano
Q226881_229067
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák v pěstounské péči nebo ústavní výchově
0=ne, 1=ano
Q226881_229068
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka
0=ne, 1=ano
Q226881_229069
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s nedostatečnou podporou vzdělávání v rodinném prostředí
0=ne, 1=ano
Q226881_229070
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák z rodiny, jejíž socioekonomická situace negativně ovlivňuje vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q226881_229071
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák, jehož zákonní zástupci dlouhodobě nespolupracují se školou
0=ne, 1=ano
Q226881_229072
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s potřebou podpory z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q226882
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Průběh vyučovací hodiny; Odpověď:
1 - Vzdělávání žáka (žáků) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, učitel se věnuje ostatním žákům. 2 - Ve vyučované hodině pracují asistent pedagoga a učitel střídavě s žákem (žáky) se SVP a s ostatními žáky ve třídě. 3 - Ve vyučovací hodině vzdělává žáka (žáky) se SVP jen učitel, role asistenta pedagoga je jen pomocná.
Q226883
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Výklad nové látky
1 - výhradně učitel, 2 - učitel ve spolupráci s AP, 3 - výhradně AP, 4 - situace se nevyskytla
Q226884
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Dovysvětlení nové látky
1 - výhradně učitel, 2 - učitel ve spolupráci s AP, 3 - výhradně AP, 4 - situace se nevyskytla
Q226885
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Procvičování učiva
1 - výhradně učitel, 2 - učitel ve spolupráci s AP, 3 - výhradně AP, 4 - situace se nevyskytla
Q226886
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora aktivizace žáka
1 - výhradně učitel, 2 - učitel ve spolupráci s AP, 3 - výhradně AP, 4 - situace se nevyskytla
Q226887
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1 - výhradně učitel, 2 - učitel ve spolupráci s AP, 3 - výhradně AP, 4 - situace se nevyskytla
Q226888
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1 - výhradně učitel, 2 - učitel ve spolupráci s AP, 3 - výhradně AP, 4 - situace se nevyskytla
Q226889
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora pozornosti
1 - výhradně učitel, 2 - učitel ve spolupráci s AP, 3 - výhradně AP, 4 - situace se nevyskytla
Q226890
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora očekávaného chování žáka, podpora vytváření sociálních dovedností
1 - výhradně učitel, 2 - učitel ve spolupráci s AP, 3 - výhradně AP, 4 - situace se nevyskytla
Q226891
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Pomoc se zápisy a s pomůckami
1 - výhradně učitel, 2 - učitel ve spolupráci s AP, 3 - výhradně AP, 4 - situace se nevyskytla
Q226892
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Hodnocení žáka
1 - výhradně učitel, 2 - učitel ve spolupráci s AP, 3 - výhradně AP, 4 - situace se nevyskytla
Q226893_229080
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce se žákem (žáky) se SVP v kmenové třídě
0=ne, 1=ano
Q226893_229081
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu
0=ne, 1=ano
Q226893_229082
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce s ostatními žáky
0=ne, 1=ano
Q226893_229083
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: příprava pomůcek a učebních textů (pro žáka se SVP)
0=ne, 1=ano
Q226893_229084
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: opravy žákovských prací (pro žáka se SVP)
0=ne, 1=ano
Q226893_229085
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: pomoc žákovi (žákům) se SVP při pohybu, sebeobsluze, a úkonech ošetřovatelského rázu
0=ne, 1=ano
Q226894_229086
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví žáka (žáků) se SVP
0=ne, 1=ano
Q226894_229087
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q226894_229088
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q226895
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Byl/i žák/žáci se SVP s asistentem pedagoga ve třídě prostorově oddělen/i od ostatních žáků?
1 - ano, 2 - ne
Q226896_229089
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl/i žák/žáci s asistentem pedagoga oddělen/i od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu ochrany bezpečnosti žáka (žáků) se SVP
0=ne, 1=ano
Q226896_229090
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl/i žák/žáci s asistentem pedagoga oddělen/i od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu ochrany bezpečnosti ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q226896_229091
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl/i žák/žáci s asistentem pedagoga oddělen/i od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu udržení pozornosti a soustředění žáka se SVP
0=ne, 1=ano
Q226896_229092
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl/i žák/žáci s asistentem pedagoga oddělen/i od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu rušení výuky ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q226896_229093
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl/i žák/žáci s asistentem pedagoga oddělen/i od ostatních žáků?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q226897
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Učitel vedl odborně správně asistenta pedagoga při výběru vhodných pedagogických postupů a metod, nástrojů a pomůcek.
1 - ano, 2 - ne, nebylo možné posoudit
Q226898
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro žáka (žáky) se SVP jevila jako:
1 - rozhodně přínosná, 2 - spíše přínosná, 3 - spíše nepřínosná, 4 - rozhodně nepřínosná
Q226899
Q226900
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro ostatní žáky jevila jako:
2 - rozhodně přínosná, 2 - spíše přínosná, 3 - spíše nepřínosná, 4 - rozhodně nepřínosná
Q226902
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora mimořádně nadaných žáků
1 - ano, 2 - ne
Q226903
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora nadaných žáků
2 - ano, 2 - ne