Dokumentace datové sady

Název datové sady: Hospitační záznam SŠ 2018-2019


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje záznamy z jednotlivých hospitací ve středních školách zaznamenaných prostřednictvím elektronických formulářů v průběhu inspekční činnosti ve středních školách ve školním roce 2018/2019. Některé otázky formuláře jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Hospitační záznamy se využívají mimo jiné jako jeden z nástrojů pro hodnocení průběhu vzdělávání na úrovni dané střední školy. Otázky formuláře jsou zaměřeny na oblasti – základní informace o hospitované hodině, informace o žácích, informace o pedagogovi, informace o obsahu a organizaci vzdělávání, informace o podpůrných opatřeních žákům. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi k jednotlivým položkám formuláře, každý řádek představuje jednu hospitovanou vzdělávací jednotku. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q226358
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Typ střední školy
G4, G6, G8, SOV maturitní, SOV nematuritní, konzervatoř
Q226359
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Kód a název oboru dle soustavy oborů vzdělávání
kód a název oboru
Q226360
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Vzdělávací předmět/oblast
01 - Český jazyk, 02 - Anglický jazyk, 03 - Německý jazyk, 04 - Francouzský jazyk, 05 - Ruský jazyk, 06 - Španělský jazyk, 07 - jiný cizí jazyk, 08 - Matematika, 09 - Fyzika, 10 - Chemie, 11 - Biologie, 12 - jiný přírodovědný předmět, 13 - Informační a komunikační technologie, 14 - Dějepis, 15 - Zeměpis, 16 - Výchova k občanství, 17 - jiný společenskovědní předmět, 18 - Tělesná výchova, 19 - Výtvarná výchova, 20 - Hudební výchova, 21 - Výchova ke zdraví, 22 - jiný výchovný předmět, 23 - Odborný předmět, 24 - spojeno více předmětů
Q226361_228041
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník G8 (taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q226361_228042
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník G8 (taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q226361_228043
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 3. ročník G8 (1. ročník G6 a konz./taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q226361_228044
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 4. ročník G8 (2. ročník G6 a konz./taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q226361_228045
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q226361_228046
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q226361_228047
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 3. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q226361_228048
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 4. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q226361_231893
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 5. ročník 6letého studia na konzervatoři
0=ne, 1=ano
Q226361_231894
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 6. ročník 6letého studia na konzervatoři
0=ne, 1=ano
Q226361_228049
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník nástavbového studia SŠ
0=ne, 1=ano
Q226361_228050
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník nástavbového studia SŠ
0=ne, 1=ano
Q226361_228051
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: jiné (v případě jiné formy vzdělávání než denní)
0=ne, 1=ano
Q226362
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Hospitovaná třída/skupina je zřízena pro žáky se SVP
1=ne, 2=ano – pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáky s autismem, souběžným postižením více vadami, 3= ano – pro žáky s lehkým mentálním postižením, 4= ano – pro žáky s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s vadami řeči, 5= ano – pro ostatní skupiny SVP
Q226364
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet zapsaných žáků ve třídě
odpověď číslem
Q226365
Kategorie: Žáci; Otázka: Z toho počet přítomných žáků
odpověď číslem
Q226366
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet zapsaných žáků se SVP
odpověď číslem
Q226367
Kategorie: Žáci; Otázka: Z toho počet přítomných žáků se SVP
odpověď číslem
Q226368
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet přítomných mimořádně nadaných žáků
odpověď číslem
Q226369
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet přítomných žáků s odlišným mateřským jazykem
odpověď číslem
Q226370
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
ano, ne
Q226371
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Aprobace (absolvování hospitovaného předmětu na VŠ)
ano, ne
Q226374
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Učitel vystudoval hospitovaný předmět
1=na pedagogické fakultě, 2=v jiném než učitelském oboru, 3=v učitelském oboru jiné než pedagogické fakulty
Q226375
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího
1=ředitel, 2=zástupce ředitele, 3=předseda metodického sdružení / předmětové komise, 4=třídní učitel hospitované třídy, 5=učitel
Q226376_232111
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především z očekávaných znalostí a dovedností uvedených v osnovách ve ŠVP.
0=ne, 1=ano
Q226376_232112
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především z očekávaných znalostí a dovedností vzhledem k maturitní zkoušce nebo jiné externí zkoušce.
0=ne, 1=ano
Q226376_232113
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především ze žákovských znalostí a dovedností.
0=ne, 1=ano
Q226376_232114
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl měl pro některé žáky jinou úroveň.
0=ne, 1=ano
Q226376_232115
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Nejpozději po skončení vyučovací hodiny byl žákům cíl zřejmý.
0=ne, 1=ano
Q226376_232116
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina prohlubovala nebo rozvíjela především znalosti a/nebo dovednosti.
0=ne, 1=ano
Q226376_232117
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina svým obsahem odpovídala žákům mladšího věku, než byli žáci dané třídy.
0=ne, 1=ano
Q226376_232118
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina cíleně rozvíjela postoje žáků.
0=ne, 1=ano
Q226376_232119
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina obsahovala vhodné příklady využití znalostí a dovedností z předmětu v reálné situaci.
0=ne, 1=ano
Q226376_232120
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Ve vyučovací hodině byly cíleně zařazeny aktivity posilující pozitivní sebepojetí a sebevědomí žáků.
0=ne, 1=ano
Q226377_232122
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Hodina měla spád, byla dobře organizačně promyšlena a realizována.
0=ne, 1=ano
Q226377_232123
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Hodina působila na žáky jednotvárně.
0=ne, 1=ano
Q226377_232124
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Ve vyučovací hodině se účelně střídaly odlišné metody výuky.
0=ne, 1=ano
Q226377_232125
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Žáci samostatně „objevovali“ nové poznatky, případně při formulování nových poznatků využívali již nabytých znalostí, zkušeností apod.
0=ne, 1=ano
Q226377_232126
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Ve vyučovací hodině byla k učení vhodně využita chyba.
0=ne, 1=ano
Q226377_232127
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: V hodině byly účelně využity názorné učební pomůcky.
0=ne, 1=ano
Q226377_232128
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Téměř každý žák se dostal během hodiny ke „slovu“ před třídou nebo skupinou spolužáků.
0=ne, 1=ano
Q226377_232129
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Některé z užitých metod využívaly (případně rozvíjely) kreativitu (tvořivost) žáků.
0=ne, 1=ano
Q226377_232130
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Učitel v hodině vytvářel podmínky, podněty a aktivní byli především žáci.
0=ne, 1=ano
Q226377_232131
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: V užitých vyučovacích metodách byl aktivním především učitel, méně již žáci.
0=ne, 1=ano
Q226377_232132
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Tempo aktivit v hodině se převážně řídilo tempem žáků.
0=ne, 1=ano
Q226378_228091
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Téměř všichni žáci pracovali po většinu hodiny se zájmem.
0=ne, 1=ano
Q226378_228092
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: V průběhu hodiny mezi sebou žáci spolupracovali.
0=ne, 1=ano
Q226378_228093
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Všichni žáci plnili stejné typy úkolů nebo příkladů.
0=ne, 1=ano
Q226378_228094
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Po většinu hodiny byl některý žák nebo více jednotlivých žáků pasivní.
0=ne, 1=ano
Q226378_228095
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Žáci v hodině cíleně diskutovali k zadanému úkolu.
0=ne, 1=ano
Q226378_228096
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: I žáci se slabšími znalostmi zažili při hodině úspěch.
0=ne, 1=ano
Q226378_228097
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Ve vztahu k učiteli a mezi žáky panovala v průběhu hodiny příjemná atmosféra.
0=ne, 1=ano
Q226378_228098
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Ve třídě byl slabší žák (žáci), kterému učitel dal najevo, že nepředpokládá dobrý výsledek.
0=ne, 1=ano
Q226379_228100
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Jediným hodnocením v hodině bylo stručné hodnocení okamžitých výkonů (např. „dobře“ x „špatně“).
0=ne, 1=ano
Q226379_228101
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Žákovské hodnocení své práce nebo práce spolužáků bylo podle předem známých kritérií.
0=ne, 1=ano
Q226379_228102
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Učitel poskytoval alespoň některým žákům zpětnou vazbu využitelnou k jejich dalšímu učení.
0=ne, 1=ano
Q226379_232134
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: V hodině byly ověřovány znalosti a/nebo dovednosti.
0=ne, 1=ano
Q226379_228104
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Alespoň někteří žáci zhodnotili s učitelem proběhlou hodinu (s ohledem na obsah a cíl hodiny).
0=ne, 1=ano
Q226379_228105
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Vyučovací hodina byla učitelem zhodnocena jen formálně nebo nebyla zhodnocena vůbec.
0=ne, 1=ano
Q226380
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - frontální výuka
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q226381
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - skupinová výuka
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q226382
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - práce ve dvojici
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q226383
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - samostatná práce žáků
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q226384
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - frontální výuka
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q226385
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - skupinová výuka
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q226386
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - práce ve dvojici
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q226387
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - samostatná práce žáků
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q226388_228111
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky učitelem
0=ne, 1=ano
Q226388_228112
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky některými žáky
0=ne, 1=ano
Q226388_228113
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky všemi žáky
0=ne, 1=ano
Q226388_228114
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika nebyla účelně využita
0=ne, 1=ano
Q226388_228115
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika nebyla k dispozici
0=ne, 1=ano
Q226388_228116
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika byla k dispozici, ale její využití nebylo vzhledem k cíli zapotřebí
0=ne, 1=ano
Q226389_228117
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q226389_228118
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
0=ne, 1=ano
Q226389_228119
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q226389_228120
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q226389_228121
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q226389_228122
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka
0=ne, 1=ano
Q226389_228123
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící
0=ne, 1=ano
Q226389_228124
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití dalších osob poskytujících žákovi podporu podle zvláštních právních předpisů
0=ne, 1=ano
Q226389_228125
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q226389_233914
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q226389_228126
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: podpůrná opatření nebyla ve výuce využita
0=ne, 1=ano
Q226390_229396
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu zdravotního postižení žáka (žáků)
0=ne, 1=ano
Q226390_229397
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek žáka (žáků)
0=ne, 1=ano
Q226390_229398
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: sdílený asistent
0=ne, 1=ano
Q226391_229399
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s lehkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q226391_229400
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se středně těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q226391_229401
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q226391_229402
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se zrakovým postižením
0=ne, 1=ano
Q226391_229403
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se sluchovým postižením
0=ne, 1=ano
Q226391_229404
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s tělesným postižením
0=ne, 1=ano
Q226391_229405
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s poruchou autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom apod.)
0=ne, 1=ano
Q226391_229406
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s narušenou komunikační schopností
0=ne, 1=ano
Q226391_229407
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se specifickými vývojovými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.)
0=ne, 1=ano
Q226391_229408
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se specifickými poruchami chování a pozornosti (např. ADHD, ADD)
0=ne, 1=ano
Q226391_229409
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s více vadami (kombinované postižení)
0=ne, 1=ano
Q226391_229410
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s psychiatrickým onemocněním
0=ne, 1=ano
Q226392_229414
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák cizinec
0=ne, 1=ano
Q226392_229415
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák – příslušník národnostní či etnické menšiny
0=ne, 1=ano
Q226392_229416
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák žijící v sociálně vyloučené lokalitě
0=ne, 1=ano
Q226392_229417
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák v pěstounské péči nebo ústavní výchově
0=ne, 1=ano
Q226392_229418
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka
0=ne, 1=ano
Q226392_229419
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s nedostatečnou podporou vzdělávání v rodinném prostředí
0=ne, 1=ano
Q226392_229420
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák z rodiny, jejíž socioekonomická situace negativně ovlivňuje vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q226392_229421
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák, jehož zákonní zástupci dlouhodobě nespolupracují se školou
0=ne, 1=ano
Q226392_229422
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s potřebou podpory z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q226393
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: ; Podotázka: Průběh vyučovací hodiny
1=Vzdělávání žáka (žáků) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, učitel se věnuje ostatním žákům., 2=Ve vyučované hodině pracují asistent pedagoga a učitel střídavě s žákem (žáky) se SVP a s ostatními žáky ve třídě., 3=Ve vyučovací hodině vzdělává žáka (žáky) se SVP jen učitel, role asistenta pedagoga je jen pomocná.
Q226394
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Výklad nové látky
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q226395
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Dovysvětlení nové látky
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q226396
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Procvičování učiva
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q226397
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora aktivizace žáka
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q226398
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q226399
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q226400
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora pozornosti
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q226401
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora očekávaného chování žáka, podpora vytváření sociálních dovedností
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q226402
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Pomoc se zápisy a s pomůckami
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q226403
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Hodnocení žáka
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q226404_229444
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce se žákem (žáky) se SVP v kmenové třídě
0=ne, 1=ano
Q226404_229445
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu
0=ne, 1=ano
Q226404_229446
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce s ostatními žáky
0=ne, 1=ano
Q226404_229447
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: příprava pomůcek a učebních textů (pro žáka se SVP)
0=ne, 1=ano
Q226404_229448
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: opravy žákovských prací (pro žáka se SVP)
0=ne, 1=ano
Q226404_229449
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: pomoc žákovi (žákům) se SVP při pohybu, sebeobsluze, a úkonech ošetřovatelského rázu
0=ne, 1=ano
Q226405_229457
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví žáka (žáků) se SVP
0=ne, 1=ano
Q226405_229458
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q226405_232135
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q226406
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Byl/i žák/žáci se SVP s asistentem pedagoga ve třídě prostorově oddělen(i) od ostatních žáků?
ano, ne
Q226407_229463
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl/i žák/žáci s asistentem pedagoga oddělen/i od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu ochrany bezpečnosti žáka (žáků) se SVP
0=ne, 1=ano
Q226407_229464
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl/i žák/žáci s asistentem pedagoga oddělen/i od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu ochrany bezpečnosti ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q226407_229465
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl/i žák/žáci s asistentem pedagoga oddělen/i od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu udržení pozornosti a soustředění žáka se SVP
0=ne, 1=ano
Q226407_229466
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl/i žák/žáci s asistentem pedagoga oddělen/i od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu rušení výuky ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q226407_229467
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl/i žák/žáci s asistentem pedagoga oddělen/i od ostatních žáků?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q226408
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Učitel vedl odborně správně asistenta pedagoga při výběru vhodných pedagogických postupů a metod, nástrojů a pomůcek.
1=ano, 2=ne, 3=nebylo možné posoudit
Q226409
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro žáka (žáky) se SVP jevila jako:
1=rozhodně přínosná, 2=spíše přínosná, 3=spíše nepřínosná, 4=rozhodně nepřínosná
Q226411
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro ostatní žáky jevila jako:
1=rozhodně přínosná, 2=spíše přínosná, 3=spíše nepřínosná, 4=rozhodně nepřínosná
Q226413
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora mimořádně nadaných žáků
ano, ne
Q226414
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora nadaných žáků; Odpověď:
1=ano, 2=ne, 3=nadaní žáci nebyli přítomni