Dokumentace datové sady

Název datové sady: Hospitační záznam ZŠ 2017-2018


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje záznamy z jednotlivých hospitací v základních školách zaznamenaných prostřednictvím elektronických formulářů v průběhu inspekční činnosti v základních školách ve školním roce 2017/2018. Některé otázky formuláře jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Hospitační záznamy se využívají mimo jiné jako jeden z nástrojů pro hodnocení průběhu vzdělávání na úrovni dané základní školy. Otázky formuláře jsou zaměřeny na oblasti – základní informace o hospitované hodině, informace o žácích, informace o pedagogovi, informace o obsahu a organizaci vzdělávání, informace o podpůrných opatřeních žákům. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi k jednotlivým položkám formuláře, každý řádek představuje jednu hospitovanou vzdělávací jednotku. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q223184
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Vzdělávací předmět/oblast
01 - Český jazyk, 02 - Anglický jazyk, 03 - Německý jazyk, 04 - Francouzský jazyk, 05 - Ruský jazyk, 06 - Španělský jazyk, 07 - jiný cizí jazyk, 08 - Matematika, 09 - Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda, výchova ke zdraví), 10 - Fyzika, 11 - Chemie, 12 - Biologie, 13 - jiný přírodovědný předmět, 14 - Informační a komunikační technologie, 15 - Dějepis, 16 - Zeměpis, 17 - Výchova k občanství, 18 - jiný společenskovědní předmět, 19 - Tělesná výchova, 20 - Výtvarná výchova, 21 - Hudební výchova, 22 - Výchova ke zdraví, 23 - jiný výchovný předmět, 24 - Člověk a svět práce, 25 - předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět, 26 - spojeno více předmětů, 27 - činnosti přípravné třídy / přípravného stupně
Q223190
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
1=prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, 2=český znakový jazyk, 3= logopedická péče, řečová výchova, 4=čtení a psaní Braillova písma, 5=zdravotní tělesná výchova, 6=alternativní a augmentativní komunikace, 7=zraková stimulace, 8=jiný předmět
Q223195_228397
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: přípravná třída
0=ne, 1=ano
Q223195_228398
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: přípravný stupeň základní školy speciální
0=ne, 1=ano
Q223195_228399
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník
0=ne, 1=ano
Q223195_228400
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník
0=ne, 1=ano
Q223195_228401
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 3. ročník
0=ne, 1=ano
Q223195_228402
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 4. ročník
0=ne, 1=ano
Q223195_228403
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 5. ročník
0=ne, 1=ano
Q223195_228404
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 6. ročník
0=ne, 1=ano
Q223195_228405
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 7. ročník
0=ne, 1=ano
Q223195_228406
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 8. ročník
0=ne, 1=ano
Q223195_228407
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 9. ročník
0=ne, 1=ano
Q223195_228408
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 10. ročník
0=ne, 1=ano
Q223200
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Hospitovaná třída/skupina je zřízena pro žáky se SVP.
1=ne, 2=ano – pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáky s autismem, souběžným postižením více vadami, 3= ano – pro žáky s lehkým mentálním postižením, 4= ano – pro žáky s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s vadami řeči, 5=ano – pro žáky školy při zdravotnickém zařízení, 6=ano – pro žáky školy při DDŠ, VÚ, DÚ, SVP 7= ano – pro jiné skupiny SVP
Q223205
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet zapsaných žáků ve třídě
odpověď číslem
Q223206
Kategorie: Žáci; Otázka: Z toho počet přítomných žáků
odpověď číslem
Q223207
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet zapsaných žáků se SVP
odpověď číslem
Q223208
Kategorie: Žáci; Otázka: Z toho počet přítomných žáků se SVP
odpověď číslem
Q223209
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet přítomných mimořádně nadaných žáků
odpověď číslem
Q223210
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet přítomných žáků s odlišným mateřským jazykem
odpověď číslem
Q223211
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
ano, ne
Q223212
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Aprobace (absolvování hospitovaného předmětu na VŠ)
ano, ne
Q224642
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Učitel vystudoval hospitovaný předmět
1=na pedagogické fakultě, 2=v jiném než učitelském oboru, 3=v učitelském oboru jiné než pedagogické fakulty
Q223213_228442
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: ředitel
0=ne, 1=ano
Q223213_228443
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: zástupce ředitele
0=ne, 1=ano
Q223213_228444
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: vedoucí metodického orgánu (např. předseda metodického sdružení, předmětové komise)
0=ne, 1=ano
Q223213_228445
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: třídní učitel hospitované třídy
0=ne, 1=ano
Q223213_228446
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: učitel
0=ne, 1=ano
Q223214_228447
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především z očekávaných znalostí a dovedností uvedených v osnovách ve ŠVP.
0=ne, 1=ano
Q223214_228448
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především z očekávaných znalostí a dovedností vzhledem k přijímacím zkouškám.
0=ne, 1=ano
Q223214_228449
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především ze žákovských znalostí a dovedností.
0=ne, 1=ano
Q223214_228450
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl měl pro některé žáky jinou úroveň.
0=ne, 1=ano
Q223214_228451
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Nejpozději po skončení vyučovací hodiny byl žákům cíl zřejmý.
0=ne, 1=ano
Q223214_228452
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina prohlubovala nebo rozvíjela především znalosti a dovednosti.
0=ne, 1=ano
Q223214_228453
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina svým obsahem odpovídala žákům mladšího věku, než byli žáci dané třídy.
0=ne, 1=ano
Q223214_228454
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina cíleně rozvíjela postoje žáků.
0=ne, 1=ano
Q223214_228455
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina obsahovala vhodné příklady využití znalostí a dovedností z předmětu v reálné situaci.
0=ne, 1=ano
Q223216_228458
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Hodina měla spád, byla dobře organizačně promyšlena.
0=ne, 1=ano
Q223216_228459
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Hodina byla jednotvárná.
0=ne, 1=ano
Q223216_228460
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Ve vyučovací hodině se účelně střídaly odlišné metody výuky.
0=ne, 1=ano
Q223216_228461
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Žáci samostatně „objevovali“ nové poznatky, případně při formulování nových poznatků využívali již nabytých znalostí, zkušeností apod.
0=ne, 1=ano
Q223216_228462
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Ve vyučovací hodině byla k učení vhodně využita chyba.
0=ne, 1=ano
Q223216_228463
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: V hodině byly účelně využity názorné učební pomůcky.
0=ne, 1=ano
Q223216_228464
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Téměř každý žák se dostal během hodiny ke „slovu“ před třídou nebo skupinou spolužáků.
0=ne, 1=ano
Q223216_228465
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Některé z užitých metod využívaly (případně rozvíjely) kreativitu (tvořivost) žáků.
0=ne, 1=ano
Q223216_228466
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Učitel v hodině vytvářel podmínky, podněty a aktivní byli především žáci.
0=ne, 1=ano
Q223216_228467
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: V užitých vyučovacích metodách byl aktivním především učitel méně již žáci.
0=ne, 1=ano
Q223216_228468
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: V hodině převažovala výrazně aktivita žáků nad aktivitou učitele.
0=ne, 1=ano
Q223217_228470
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Téměř všichni žáci pracovali po většinu hodiny se zájmem.
0=ne, 1=ano
Q223217_228471
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: V průběhu hodiny mezi sebou žáci spolupracovali.
0=ne, 1=ano
Q223217_228472
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Všichni žáci plnili stejné typy úkolů nebo příkladů.
0=ne, 1=ano
Q223217_228473
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Po většinu hodiny byl některý žák nebo více jednotlivých žáků pasivní.
0=ne, 1=ano
Q223217_228474
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Žáci v hodině cíleně diskutovali k zadanému úkolu.
0=ne, 1=ano
Q223217_228475
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: I žáci se slabšími znalostmi zažili při hodině úspěch.
0=ne, 1=ano
Q223217_228476
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Ve vztahu k učiteli a mezi žáky panovala v průběhu hodiny příjemná atmosféra.
0=ne, 1=ano
Q223218_228478
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Jediným hodnocením v hodině bylo stručné hodnocení okamžitých výkonů (např. „dobře“ x „špatně“).
0=ne, 1=ano
Q223218_228479
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Žákovské hodnocení své práce nebo práce spolužáků bylo podle předem známých kritérií.
0=ne, 1=ano
Q223218_228480
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Učitel poskytoval alespoň některým žákům zpětnou vazbu využitelnou k jejich dalšímu učení.
0=ne, 1=ano
Q223218_228481
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: V hodině byly ověřovány znalosti a dovednosti.
0=ne, 1=ano
Q223218_228482
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Alespoň někteří žáci zhodnotili s učitelem proběhlou hodinu (s ohledem na obsah a cíl hodiny).
0=ne, 1=ano
Q223218_228483
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Vyučovací hodina byla učitelem zhodnocena jen formálně nebo nebyla zhodnocena vůbec.
0=ne, 1=ano
Q223219
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - frontální výuka
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q223220
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - skupinová výuka
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q223221
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - práce ve dvojici
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q223222
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - samostatná práce žáků
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q223223
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - frontální výuka
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223224
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - skupinová výuka
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223225
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - práce ve dvojici
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223226
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - samostatná práce žáků
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223227_228501
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky učitelem
0=ne, 1=ano
Q223227_228502
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky některými žáky
0=ne, 1=ano
Q223227_228503
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky všemi žáky
0=ne, 1=ano
Q223227_228504
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika nebyla účelně využita
0=ne, 1=ano
Q223227_228505
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika nebyla k dispozici
0=ne, 1=ano
Q223227_228506
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika byla k dispozici, ale její využití nebylo vzhledem k cíli zapotřebí
0=ne, 1=ano
Q223228
Kategorie: Inkluze – situace podporující učení žáků; Otázka: Podpora výkonu: Učitelé vyjadřují důvěru v to, že žáci mohou dostát na ně kladeným učebním nárokům, a poskytují jim zpětnou vazbu, která jim k tomu dopomáhá – výskyt situace v hodině.
1=situace se nevyskytla, 2=situace se vyskytla, ale ne zcela zdařile (vnímáme snahu o podporu učebních kompetencí, ale zatím plně nezvládnuto), 3=situace se vyskytla ve zdařilé podobě)
Q223229
Kategorie: Inkluze – situace podporující učení žáků; Otázka: Podpora výkonu: Učitelé vyjadřují důvěru v to, že žáci mohou dostát na ně kladeným učebním nárokům, a poskytují jim zpětnou vazbu, která jim k tomu dopomáhá – kolika žáků se situace týkala.
1=situace se týkala jednoho žáka, 2=situace se týkala více žáků (ale méně než poloviny, např. jedné skupiny), 3=situace se týkala většiny žáků (skoro všech až na pár výjimek), 4=situace se týkala všech žáků
Q223230
Kategorie: Inkluze – situace podporující učení žáků; Otázka: Pomoc při obtížích: Pokud se v učení vyskytnou obtíže, jsou rozpoznány a žákům je poskytnuta pomoc – výskyt situace v hodině.
1=situace se nevyskytla (obtíže při učení se nevyskytly nebo se vyskytly, ale učitel na ně nijak nereagoval), 2=situace se vyskytla, ale ne zcela zdařile (vnímáme snahu o podporu učebních kompetencí, ale zatím plně nezvládnuto), 3=situace se vyskytla ve zdařilé podobě)
Q223231
Kategorie: Inkluze – situace podporující učení žáků; Otázka: Pomoc při obtížích: Pokud se v učení vyskytnou obtíže, jsou rozpoznány a žákům je poskytnuta pomoc – kolika žáků se situace týkala.
1=situace se týkala jednoho žáka, 2=situace se týkala více žáků (ale méně než poloviny, např. jedné skupiny), 3=situace se týkala většiny žáků (skoro všech až na pár výjimek), 4=situace se týkala všech žáků
Q223232
Kategorie: Inkluze – situace tlumící učení žáků; Otázka: Osobnostně ponižující: Učitel se dopouští komunikačních chyb, při kterých porušuje partnerský respektující přístup – výskyt situace v hodině.
1=situace se nevyskytla, 2=situace se vyskytla, ale ne v plném rozsahu, 3=situace se vyskytla v plném rozsahu)
Q223233
Kategorie: Inkluze – situace tlumící učení žáků; Otázka: Osobnostně ponižující: Učitel se dopouští komunikačních chyb, při kterých porušuje partnerský respektující přístup – kolika žáků se situace týkala.
1=situace se týkala jednoho žáka, 2=situace se týkala více žáků (ale méně než poloviny, např. jedné skupiny), 3=situace se týkala většiny žáků (skoro všech až na pár výjimek), 4=situace se týkala všech žáků
Q223234
Kategorie: Inkluze – situace tlumící učení žáků; Otázka: Didakticky nepřijatelné: Situace omezuje rozvoj učební kompetence především tím, že výuka je chybně didakticky nastavena – výskyt situace v hodině.
1=situace se nevyskytla, 2=situace se vyskytla, ale ne v plném rozsahu, 3=situace se vyskytla v plném rozsahu)
Q223235
Kategorie: Inkluze – situace tlumící učení žáků; Otázka: Didakticky nepřijatelné: Situace omezuje rozvoj učební kompetence především tím, že výuka je chybně didakticky nastavena – kolika žáků se situace týkala.
1=situace se týkala jednoho žáka, 2=situace se týkala více žáků (ale méně než poloviny, např. jedné skupiny), 3=situace se týkala většiny žáků (skoro všech až na pár výjimek), 4=situace se týkala všech žáků
Q223236_228535
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q223236_228536
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
0=ne, 1=ano
Q223236_228537
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q223236_228538
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q223236_228539
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q223236_228540
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka
0=ne, 1=ano
Q223236_228541
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící
0=ne, 1=ano
Q223236_228542
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití dalších osob poskytujících žákovi podporu podle zvláštních právních předpisů
0=ne, 1=ano
Q223236_228543
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q223236_228544
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: podpůrná opatření nebyla ve výuce využita
0=ne, 1=ano
Q223783_229049
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu zdravotního postižení žáka (žáků)
0=ne, 1=ano
Q223783_229050
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek žáka (žáků)
0=ne, 1=ano
Q223783_229051
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: sdílený asistent
0=ne, 1=ano
Q223784_229052
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s lehkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q223784_229053
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se středně těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q223784_229054
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q223784_229055
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se zrakovým postižením
0=ne, 1=ano
Q223784_229056
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se sluchovým postižením
0=ne, 1=ano
Q223784_229057
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s tělesným postižením
0=ne, 1=ano
Q223784_229058
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s poruchou autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom apod.)
0=ne, 1=ano
Q223784_229059
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s narušenou komunikační schopností
0=ne, 1=ano
Q223784_229060
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se specifickými vývojovými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.)
0=ne, 1=ano
Q223784_229061
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se specifickými poruchami chování a pozornosti (např. ADHD, ADD)
0=ne, 1=ano
Q223784_229062
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s více vadami (kombinované postižení)
0=ne, 1=ano
Q223784_229063
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s psychiatrickým onemocněním
0=ne, 1=ano
Q223785_229064
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák cizinec
0=ne, 1=ano
Q223785_229065
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák – příslušník národnostní či etnické menšiny
0=ne, 1=ano
Q223785_229066
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák žijící v sociálně vyloučené lokalitě
0=ne, 1=ano
Q223785_229067
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák v pěstounské péči nebo ústavní výchově
0=ne, 1=ano
Q223785_229068
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka
0=ne, 1=ano
Q223785_229069
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s nedostatečnou podporou vzdělávání v rodinném prostředí
0=ne, 1=ano
Q223785_229070
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák z rodiny, jejíž socioekonomická situace negativně ovlivňuje vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q223785_229071
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák, jehož zákonní zástupci dlouhodobě nespolupracují se školou
0=ne, 1=ano
Q223785_229072
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s potřebou podpory z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q223786
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Průběh vyučovací hodiny
1=Vzdělávání žáka (žáků) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, učitel se věnuje ostatním žákům., 2=Ve vyučované hodině pracují asistent pedagoga a učitel střídavě s žákem (žáky) se SVP a s ostatními žáky ve třídě., 3=Ve vyučovací hodině vzdělává žáka (žáky) se SVP jen učitel, role asistenta pedagoga je jen pomocná.
Q223787
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Výklad nové látky
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223788
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Dovysvětlení nové látky
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223789
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Procvičování učiva
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223790
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora aktivizace žáka
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223791
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223792
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223793
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora pozornosti
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223794
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora očekávaného chování žáka, podpora vytváření sociálních dovedností
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223795
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Pomoc se zápisy a s pomůckami
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223796
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Hodnocení žáka
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q223797_229080
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce se žákem (žáky) se SVP v kmenové třídě
0=ne, 1=ano
Q223797_229081
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu
0=ne, 1=ano
Q223797_229082
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce s ostatními žáky
0=ne, 1=ano
Q223797_229083
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: příprava pomůcek a učebních textů (pro žáka se SVP)
0=ne, 1=ano
Q223797_229084
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: opravy žákovských prací (pro žáka se SVP)
0=ne, 1=ano
Q223797_229085
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: pomoc žákovi (žákům) se SVP při pohybu, sebeobsluze, a úkonech ošetřovatelského rázu
0=ne, 1=ano
Q223798_229086
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví žáka (žáků) se SVP
0=ne, 1=ano
Q223798_229087
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q223798_229088
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q223799
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Byl(i) žák (žáci) se SVP s asistentem pedagoga ve třídě prostorově oddělen(i) od ostatních žáků?
ano, ne
Q223800_229089
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl(i) žák (žáci) s asistentem pedagoga oddělen(i) od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu ochrany bezpečnosti žáka (žáků) se SVP
0=ne, 1=ano
Q223800_229090
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl(i) žák (žáci) s asistentem pedagoga oddělen(i) od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu ochrany bezpečnosti ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q223800_229091
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl(i) žák (žáci) s asistentem pedagoga oddělen(i) od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu udržení pozornosti a soustředění žáka se SVP
0=ne, 1=ano
Q223800_229092
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl(i) žák (žáci) s asistentem pedagoga oddělen(i) od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu rušení výuky ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q223800_229093
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl(i) žák (žáci) s asistentem pedagoga oddělen(i) od ostatních žáků?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q223801
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Učitel vedl odborně správně asistenta pedagoga při výběru vhodných pedagogických postupů a metod, nástrojů a pomůcek.
1=ano, 2=ne, 3=nebylo možné posoudit
Q223802
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro žáka (žáky) se SVP jevila jako:
1=rozhodně přínosná, 2=spíše přínosná, 3=spíše nepřínosná, 4=rozhodně nepřínosná
Q223804
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro ostatní žáky jevila jako:
1=rozhodně přínosná, 2=spíše přínosná, 3=spíše nepřínosná, 4=rozhodně nepřínosná
Q223237
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora mimořádně nadaných žáků; Odpověď:
ano, ne
Q223238
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora nadaných žáků; Odpověď:
1=ano, 2=ne, 3=nadaní žáci nebyli přítomni