Dokumentace datové sady

Název datové sady: Hospitační záznam SŠ 2017-2018


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje záznamy z jednotlivých hospitací ve středních školách zaznamenaných prostřednictvím elektronických formulářů v průběhu inspekční činnosti ve středních školách ve školním roce 2017/2018. Některé otázky formuláře jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Hospitační záznamy se využívají mimo jiné jako jeden z nástrojů pro hodnocení průběhu vzdělávání na úrovni dané střední školy. Otázky formuláře jsou zaměřeny na oblasti – základní informace o hospitované hodině, informace o žácích, informace o pedagogovi, informace o obsahu a organizaci vzdělávání, informace o podpůrných opatřeních žákům. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi k jednotlivým položkám formuláře, každý řádek představuje jednu hospitovanou vzdělávací jednotku. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q223089
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Typ střední školy; Odpověď:
1=G4, 2=G6, 3=G8, 4=SOV maturitní, 5=SOV nematuritní, 6=konzervatoř
Q223090
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Kód a název oboru dle soustavy oborů vzdělávání; Odpověď:
kód oboru
Q223091
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Vzdělávací předmět/oblast; Odpověď:
01 - Český jazyk, 02 - Anglický jazyk, 03 - Německý jazyk, 04 - Francouzský jazyk, 05 - Ruský jazyk, 06 - Španělský jazyk, 07 - jiný cizí jazyk, 08 - Matematika, 09 - Fyzika, 10 - Chemie, 11 - Biologie, 12 - jiný přírodovědný předmět, 13 - Informační a komunikační technologie, 14 - Dějepis, 15 - Zeměpis, 16 - Výchova k občanství, 17 - jiný společenskovědní předmět, 18 - Tělesná výchova, 19 - Výtvarná výchova, 20 - Hudební výchova, 21 - Výchova ke zdraví, 22 - jiný výchovný předmět, 23 - Odborný předmět, 24 - spojeno více předmětů
Q223092_228041
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník G8 (taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q223092_228042
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník G8 (taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q223092_228043
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 3. ročník G8 (1. ročník G6 a konz./taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q223092_228044
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 4. ročník G8 (2. ročník G6 a konz./taneč. konz.)
0=ne, 1=ano
Q223092_228045
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q223092_228046
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q223092_228047
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 3. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q223092_228048
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 4. ročník SŠ (odpovídající ročníky G8, G6 a konz.)
0=ne, 1=ano
Q223092_231893
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 5. ročník 6letého studia na konzervatoři
0=ne, 1=ano
Q223092_231894
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 6. ročník 6letého studia na konzervatoři
0=ne, 1=ano
Q223092_228049
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 1. ročník nástavbového studia SŠ
0=ne, 1=ano
Q223092_228050
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: 2. ročník nástavbového studia SŠ
0=ne, 1=ano
Q223092_228051
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Ročník; Odpověď: jiné (v případě jiné formy vzdělávání než denní)
0=ne, 1=ano
Q223093
Kategorie: Základní údaje o hodině; Otázka: Hospitovaná třída/skupina je zřízena pro žáky se SVP
1=ne, 2=ano – pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, žáky s autismem, souběžným postižením více vadami, 3= ano – pro žáky s lehkým mentálním postižením, 4= ano – pro žáky s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s vadami řeči, 5= ano – pro ostatní skupiny SVP
Q223095
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet zapsaných žáků ve třídě
odpověď číslem
Q223096
Kategorie: Žáci; Otázka: Z toho počet přítomných žáků
odpověď číslem
Q223097
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet zapsaných žáků se SVP
odpověď číslem
Q223098
Kategorie: Žáci; Otázka: Z toho počet přítomných žáků se SVP
odpověď číslem
Q223099
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet přítomných mimořádně nadaných žáků
odpověď číslem
Q223100
Kategorie: Žáci; Otázka: Počet přítomných žáků s odlišným mateřským jazykem
odpověď číslem
Q223101
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících
ano, ne
Q223102
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Aprobace (absolvování hospitovaného předmětu na VŠ)
ano, ne
Q224646
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Učitel vystudoval hospitovaný předmět
1=na pedagogické fakultě, 2=v jiném než učitelském oboru, 3=v učitelském oboru jiné než pedagogické fakulty
Q223103_228064
Kategorie: Personální zajištění výuky; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: ředitel
0=ne, 1=ano
Q223103_228065
Kategorie: ; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: zástupce ředitele
0=ne, 1=ano
Q223103_228066
Kategorie: ; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: předseda metodického sdružení / předmětové komise
0=ne, 1=ano
Q223103_228067
Kategorie: ; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: třídní učitel hospitované třídy
0=ne, 1=ano
Q223103_228068
Kategorie: ; Otázka: Funkční zařazení vyučujícího; Odpověď: učitel
0=ne, 1=ano
Q223104_228069
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především z očekávaných znalostí a dovedností uvedených v osnovách ve ŠVP.
0=ne, 1=ano
Q223104_228070
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především z očekávaných znalostí a dovedností vzhledem k maturitní zkoušce nebo jiné externí zkoušce.
0=ne, 1=ano
Q223104_228071
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl vycházel především ze žákovských znalostí a dovedností.
0=ne, 1=ano
Q223104_228072
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vzdělávací cíl měl pro některé žáky jinou úroveň.
0=ne, 1=ano
Q223104_228073
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Nejpozději po skončení vyučovací hodiny byl žákům cíl zřejmý.
0=ne, 1=ano
Q223104_228074
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina prohlubovala nebo rozvíjela především znalosti a dovednosti.
0=ne, 1=ano
Q223104_228075
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina svým obsahem odpovídala žákům mladšího věku, než byli žáci dané třídy.
0=ne, 1=ano
Q223104_228076
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina cíleně rozvíjela postoje žáků.
0=ne, 1=ano
Q223104_228077
Kategorie: Obsah výuky; Otázka: Vzdělávací cíl a obsah vyučovací hodiny; Odpověď: Vyučovací hodina obsahovala vhodné příklady využití znalostí a dovedností z předmětu v reálné situaci.
0=ne, 1=ano
Q223105_228079
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Hodina měla spád, byla dobře organizačně promyšlena.
0=ne, 1=ano
Q223105_228080
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Hodina byla jednotvárná.
0=ne, 1=ano
Q223105_228081
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Ve vyučovací hodině se účelně střídaly odlišné metody výuky.
0=ne, 1=ano
Q223105_228082
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Žáci samostatně „objevovali“ nové poznatky, případně při formulování nových poznatků využívali již nabytých znalostí, zkušeností apod.
0=ne, 1=ano
Q223105_228083
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Ve vyučovací hodině byla k učení vhodně využita chyba.
0=ne, 1=ano
Q223105_228084
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: V hodině byly účelně využity názorné učební pomůcky.
0=ne, 1=ano
Q223105_228085
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Téměř každý žák se dostal během hodiny ke „slovu“ před třídou nebo skupinou spolužáků.
0=ne, 1=ano
Q223105_228086
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Některé z užitých metod využívaly (případně rozvíjely) kreativitu (tvořivost) žáků.
0=ne, 1=ano
Q223105_228087
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: Učitel v hodině vytvářel podmínky, podněty a aktivní byli především žáci.
0=ne, 1=ano
Q223105_228088
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: V užitých vyučovacích metodách byl aktivním především učitel, méně již žáci.
0=ne, 1=ano
Q223105_228089
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizace hodiny a užité metody; Odpověď: V hodině převažovala výrazně aktivita žáků nad aktivitou učitele.
0=ne, 1=ano
Q223106_228091
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Téměř všichni žáci pracovali po většinu hodiny se zájmem.
0=ne, 1=ano
Q223106_228092
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: V průběhu hodiny mezi sebou žáci spolupracovali.
0=ne, 1=ano
Q223106_228093
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Všichni žáci plnili stejné typy úkolů nebo příkladů.
0=ne, 1=ano
Q223106_228094
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Po většinu hodiny byl některý žák nebo více jednotlivých žáků pasivní.
0=ne, 1=ano
Q223106_228095
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Žáci v hodině cíleně diskutovali k zadanému úkolu.
0=ne, 1=ano
Q223106_228096
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: I žáci se slabšími znalostmi zažili při hodině úspěch.
0=ne, 1=ano
Q223106_228097
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Ve vztahu k učiteli a mezi žáky panovala v průběhu hodiny příjemná atmosféra.
0=ne, 1=ano
Q223106_228098
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Žáci; Odpověď: Ve třídě byl slabší žák (žáci), kterému učitel dal najevo, že nepředpokládá dobrý výsledek.
0=ne, 1=ano
Q223107_228100
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Jediným hodnocením v hodině bylo stručné hodnocení okamžitých výkonů (např. „dobře“ x „špatně“).
0=ne, 1=ano
Q223107_228101
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Žákovské hodnocení své práce nebo práce spolužáků bylo podle předem známých kritérií.
0=ne, 1=ano
Q223107_228102
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Učitel poskytoval alespoň některým žákům zpětnou vazbu využitelnou k jejich dalšímu učení.
0=ne, 1=ano
Q223107_228103
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: V hodině byly ověřovány znalosti a dovednosti.
0=ne, 1=ano
Q223107_228104
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Alespoň někteří žáci zhodnotili s učitelem proběhlou hodinu (s ohledem na obsah a cíl hodiny).
0=ne, 1=ano
Q223107_228105
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Hodnocení žáků; Odpověď: Vyučovací hodina byla učitelem zhodnocena jen formálně nebo nebyla zhodnocena vůbec.
0=ne, 1=ano
Q223108
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - frontální výuka
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q223109
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - skupinová výuka
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q223110
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - práce ve dvojici
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q223111
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Organizační formy výuky - samostatná práce žáků
1=nevyskytla se, 2=okrajově ("formálně"), 3=výrazný výskyt, 4=dominantní výskyt
Q223112
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - frontální výuka
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223113
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - skupinová výuka
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223114
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - práce ve dvojici
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223115
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Účelnost využití organizačních forem - samostatná práce žáků
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q223116_228111
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky učitelem
0=ne, 1=ano
Q223116_228112
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky některými žáky
0=ne, 1=ano
Q223116_228113
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: účelné využití didaktické techniky všemi žáky
0=ne, 1=ano
Q223116_228114
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika nebyla účelně využita
0=ne, 1=ano
Q223116_228115
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika nebyla k dispozici
0=ne, 1=ano
Q223116_228116
Kategorie: Organizace výuky; Otázka: Využití didaktické techniky v hodině; Odpověď: didaktická technika byla k dispozici, ale její využití nebylo vzhledem k cíli zapotřebí
0=ne, 1=ano
Q223117_228117
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q223117_228118
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
0=ne, 1=ano
Q223117_228119
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q223117_228120
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q223117_228121
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q223117_228122
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka
0=ne, 1=ano
Q223117_228123
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící
0=ne, 1=ano
Q223117_228124
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: využití dalších osob poskytujících žákovi podporu podle zvláštních právních předpisů
0=ne, 1=ano
Q223117_228125
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q223117_228126
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Využití podpůrných opatření pro žáky se SVP; Odpověď: podpůrná opatření nebyla ve výuce využita
0=ne, 1=ano
Q224020_229396
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu zdravotního postižení žáka (žáků)
0=ne, 1=ano
Q224020_229397
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek žáka (žáků)
0=ne, 1=ano
Q224020_229398
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Ve třídě působí asistent pedagoga; Odpověď: sdílený asistent
0=ne, 1=ano
Q224021_229399
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s lehkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q224021_229400
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se středně těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q224021_229401
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s těžkým mentálním postižením
0=ne, 1=ano
Q224021_229402
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se zrakovým postižením
0=ne, 1=ano
Q224021_229403
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se sluchovým postižením
0=ne, 1=ano
Q224021_229404
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s tělesným postižením
0=ne, 1=ano
Q224021_229405
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s poruchou autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom apod.)
0=ne, 1=ano
Q224021_229406
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s narušenou komunikační schopností
0=ne, 1=ano
Q224021_229407
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se specifickými vývojovými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie apod.)
0=ne, 1=ano
Q224021_229408
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák se specifickými poruchami chování a pozornosti (např. ADHD, ADD)
0=ne, 1=ano
Q224021_229409
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s více vadami (kombinované postižení)
0=ne, 1=ano
Q224021_229410
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu zdravotního postižení, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s psychiatrickým onemocněním
0=ne, 1=ano
Q224059_229414
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák cizinec
0=ne, 1=ano
Q224059_229415
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák – příslušník národnostní či etnické menšiny
0=ne, 1=ano
Q224059_229416
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák žijící v sociálně vyloučené lokalitě
0=ne, 1=ano
Q224059_229417
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák v pěstounské péči nebo ústavní výchově
0=ne, 1=ano
Q224059_229418
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka
0=ne, 1=ano
Q224059_229419
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s nedostatečnou podporou vzdělávání v rodinném prostředí
0=ne, 1=ano
Q224059_229420
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák z rodiny, jejíž socioekonomická situace negativně ovlivňuje vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q224059_229421
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák, jehož zákonní zástupci dlouhodobě nespolupracují se školou
0=ne, 1=ano
Q224059_229422
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vyberte typy žáků s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, kterým v hospitované hodině poskytuje asistent pedagoga podporu.; Odpověď: žák s potřebou podpory z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q224060
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: ; Podotázka: Průběh vyučovací hodiny
1=Vzdělávání žáka (žáků) se SVP je zcela v kompetenci asistenta pedagoga, učitel se věnuje ostatním žákům., 2=Ve vyučované hodině pracují asistent pedagoga a učitel střídavě s žákem (žáky) se SVP a s ostatními žáky ve třídě., 3=Ve vyučovací hodině vzdělává žáka (žáky) se SVP jen učitel, role asistenta pedagoga je jen pomocná.
Q224116
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Výklad nové látky
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q224117
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Dovysvětlení nové látky
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q224118
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Procvičování učiva
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q224119
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora aktivizace žáka
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q224120
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q224121
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q224122
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora pozornosti
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q224123
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Podpora očekávaného chování žáka, podpora vytváření sociálních dovedností
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q224124
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Pomoc se zápisy a s pomůckami
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q224125
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Hodnocení žáka
1= výhradně učitel, 2=učitel ve spolupráci s AP, 3=výhradně AP, 4=situace se nevyskytla
Q224126_229444
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce se žákem (žáky) se SVP v kmenové třídě
0=ne, 1=ano
Q224126_229445
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu
0=ne, 1=ano
Q224126_229446
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: přímá pedagogická práce s ostatními žáky
0=ne, 1=ano
Q224126_229447
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: příprava pomůcek a učebních textů (pro žáka se SVP)
0=ne, 1=ano
Q224126_229448
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: opravy žákovských prací (pro žáka se SVP)
0=ne, 1=ano
Q224126_229449
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Uveďte, které z uvedených činností zajišťoval v hodině asistent pedagoga.; Odpověď: pomoc žákovi (žákům) se SVP při pohybu, sebeobsluze, a úkonech ošetřovatelského rázu
0=ne, 1=ano
Q224128_229457
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví žáka (žáků) se SVP
0=ne, 1=ano
Q224128_229458
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q224128_229459
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu probíhala přímá práce asistenta pedagoga se žákem (žáky) se SVP mimo kmenovou třídu?; Odpověď: jiný důvod
0=ne, 1=ano
Q224131
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Byl(i) žák (žáci) se SVP s asistentem pedagoga ve třídě prostorově oddělen(i) od ostatních žáků?
ano, ne
Q224135_229463
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl(i) žák (žáci) s asistentem pedagoga oddělen(i) od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu ochrany bezpečnosti žáka (žáků) se SVP
0=ne, 1=ano
Q224135_229464
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl(i) žák (žáci) s asistentem pedagoga oddělen(i) od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu ochrany bezpečnosti ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q224135_229465
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl(i) žák (žáci) s asistentem pedagoga oddělen(i) od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu udržení pozornosti a soustředění žáka se SVP
0=ne, 1=ano
Q224135_229466
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl(i) žák (žáci) s asistentem pedagoga oddělen(i) od ostatních žáků?; Odpověď: z důvodu rušení výuky ostatních žáků
0=ne, 1=ano
Q224135_229467
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Z jakého důvodu byl(i) žák (žáci) s asistentem pedagoga oddělen(i) od ostatních žáků?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q224138
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Učitel vedl odborně správně asistenta pedagoga při výběru vhodných pedagogických postupů a metod, nástrojů a pomůcek.
1=ano, 2=ne, 3=nebylo možné posoudit
Q224142
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro žáka (žáky) se SVP jevila jako:
1=rozhodně přínosná, 2=spíše přínosná, 3=spíše nepřínosná, 4=rozhodně nepřínosná
Q224158
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: V rámci hospitované hodiny se činnost asistenta pedagoga pro ostatní žáky jevila jako:
1=rozhodně přínosná, 2=spíše přínosná, 3=spíše nepřínosná, 4=rozhodně nepřínosná
Q223118
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora mimořádně nadaných žáků; Odpověď:
ano, ne
Q223119
Kategorie: Podpůrná opatření; Otázka: Vhodná podpora nadaných žáků; Odpověď:
1=ano, 2=ne, 3=nadaní žáci nebyli přítomni