Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro ředitele ZŠ 2016-2017


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené ředitelům základních škol prostřednictvím elektronického dotazníku zaslaného před zahájením inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2016/2017. Odpovědi ředitelů škol slouží pro předběžnou orientaci a přípravu inspekčních týmů na inspekční návštěvu školy. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi ředitele, inspekční tým zjistí potřebné informace v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na tři oblasti – ředitel školy, podmínky školy pro vzdělávání (materiální, personální, klima), žáci (přijímání ke vzdělávání, podpora žáků, hodnocení). Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol a jejich ředitelů jsou data Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jedné základní škole. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Organizace
Označení (organizace) školy dle číselníku
textový řetězec
Q215189
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215190
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215191
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215192
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215194
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215221
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215222
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215223
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé rozporují kroky vedení, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215224
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215225
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215226
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215227
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215228
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé rozporují kroky kolegů, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215229
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215230
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q214989_211786
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q214989_211787
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q214989_211788
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q214989_211789
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádného DVPP se vedení školy nezúčastnilo
0=ne, 1=ano
Q214990_211790
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vedení pedagogického procesu (pedagogické vedení školy)
0=ne, 1=ano
Q214990_211791
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: organizační řízení školy
0=ne, 1=ano
Q214990_211792
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast
0=ne, 1=ano
Q214990_211793
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)
0=ne, 1=ano
Q214990_211794
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q214990_211795
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka (vědomosti a znalosti předmětech o vyučovaných předmětech, metody a formy výuky a vedení třídy)
0=ne, 1=ano
Q214990_211796
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
0=ne, 1=ano
Q214990_211797
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: inkluzivní vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q214990_211798
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí a žáků
0=ne, 1=ano
Q214990_211799
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q214990_211800
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q214990_211801
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q214990_211802
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q214990_211803
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q214990_211804
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q214991_211805
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: pedagogické vedení školy, vedení pedagogického procesu
0=ne, 1=ano
Q214991_211806
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: organizační řízení školy
0=ne, 1=ano
Q214991_211807
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast
0=ne, 1=ano
Q214991_211808
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)
0=ne, 1=ano
Q214991_211809
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q214991_211810
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka (vědomosti a znalosti v oblasti předmětů, které vyučuji, metody a formy výuky, postupy řízení třídy)
0=ne, 1=ano
Q214991_211811
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: řešení problémů disciplíny a (rizikového) chování žáků
0=ne, 1=ano
Q214991_211812
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
0=ne, 1=ano
Q214991_211813
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: inkluzivní vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q214991_211814
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q214991_211815
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: ICT
0=ne, 1=ano
Q214991_211816
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: cizí jazyky
0=ne, 1=ano
Q214991_211817
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q214991_211818
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v jiné
0=ne, 1=ano
Q214991_211819
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v žádné
0=ne, 1=ano
Q214992_211822
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q214992_211823
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečný rozpočet školy a finanční prostředky
0=ne, 1=ano
Q214992_211824
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q214992_211825
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q214992_211826
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q214992_211827
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vysoká míra přímé vyučovací činnosti ředitele školy
0=ne, 1=ano
Q214992_211828
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci, přístup zákonných zástupců
0=ne, 1=ano
Q214992_211829
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q214992_211830
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany zřizovatele
0=ne, 1=ano
Q214992_211831
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany školského systému
0=ne, 1=ano
Q214992_211832
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nepružná nebo nepřehledná legislativa
0=ne, 1=ano
Q214992_211833
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nízké platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q214992_211834
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná spoluúčast dalších pracovníků na vedení školy
0=ne, 1=ano
Q214992_211835
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q214992_211836
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q215002
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Má Vaše škola vytvořenou strategii naplňování rovných příležitostí či inkluze?
1=ano, 2=ne
Q215003
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Obsahuje rozpočet školy oblasti, které přímo podporují rozvoj rovných příležitostí ve škole?
1=ano, 2=ne
Q215004
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Jak dlouho jsou tyto oblasti obsaženy v rozpočtu?
1 rok, 2 roky, 3 roky, déle než 3 roky
Q215005_211849
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na DVPP v oblastech, které podporují inkluzi (heterogenita, postoje a předsudky, didaktika rozmanitých kolektivů, formativního hodnocení atd.)
0=ne, 1=ano
Q215005_211850
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na stavebně-technické a organizační úpravy a vybavení pro účely integrace
0=ne, 1=ano
Q215005_211851
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na pomůcky a aktivity pro děti a žáky s potřebou individuální podpory
0=ne, 1=ano
Q215005_221795
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na podpůrná opatření
0=ne, 1=ano
Q215005_211853
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na personální zajištění jako např. asistenti, psycholog, logoped, speciální pedagog
0=ne, 1=ano
Q215005_211854
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: jiné oblasti
0=ne, 1=ano
Q215010
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší praxe ve výkonu činnosti ředitele celkem?
odpověď číslem
Q215012
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší pedagogické praxe celkem?
odpověď číslem
Q215045_212076
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: budova/budovy
0=ne, 1=ano
Q215045_212077
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: běžné učebny
0=ne, 1=ano
Q215045_212078
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: odborné učebny, laboratoře
0=ne, 1=ano
Q215045_212079
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: společné prostory (chodby, šatny, ostatní místnosti)
0=ne, 1=ano
Q215045_212080
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: tělocvična, hřiště, sportoviště užívaná školou
0=ne, 1=ano
Q215045_212081
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: dvůr, školní zahrada
0=ne, 1=ano
Q215045_212082
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: ICT
0=ne, 1=ano
Q215045_212083
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: bezbariérové prostředí (přístup do budovy, madla na WC, vodicí lišty apod.)
0=ne, 1=ano
Q215045_212084
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: sociální zařízení
0=ne, 1=ano
Q215045_212085
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: zázemí učitelů (kabinety, sborovna)
0=ne, 1=ano
Q215045_212086
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: prostory školní družiny/školního klubu
0=ne, 1=ano
Q215045_212087
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: vyučovací pomůcky
0=ne, 1=ano
Q215045_212088
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q215045_212089
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek ZŠ?; Odpověď: není potřeba investovat do žádných oblastí
0=ne, 1=ano
Q215046
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - uzavřený školní rok; Otázka: Počet celkem
odpověď číslem
Q215047
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - uzavřený školní rok; Otázka: Účast ve studiu ke splnění kvalifikačních předpokladů
odpověď číslem
Q215048
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - uzavřený školní rok; Otázka: Účast alespoň v jedné formě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
odpověď číslem
Q215049
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů v ZŠ podle délky působení ve škole.; Podotázka: méně než 3 roky
25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q215050
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů v ZŠ podle délky působení ve škole.; Podotázka: 3-5 let
25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q215051
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů v ZŠ podle délky působení ve škole.; Podotázka: 5-10 let
25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q215052
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů v ZŠ podle délky působení ve škole.; Podotázka: více než 10 let
25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q215053
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Uveďte počet pedagogických pracovníků, kteří mohou vykonávat na základě výjimek novely zákona o PP (s účinností od 1. 1. 2015) přímou pedagogickou činnost, aniž by splnili požadavek odborné kvalifikace.
odpověď číslem
Q215054
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Jaký podíl výuky je vyučován aprobovanými pedagogickými pracovníky - v procentech?
odpověď číslem
Q215055
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215056
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215057
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215058
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215059
Kategorie: Personální podmínky školy - aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: zákonní zástupci
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215060_212095
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: individuální práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q215060_212096
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q215060_212097
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q215060_212098
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q215060_212099
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q215060_212100
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci
0=ne, 1=ano
Q215060_212101
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q215060_212102
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q215060_212103
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q215060_212104
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q215060_212105
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností/neúspěšné žáky?; Odpověď: nebylo potřeba (škola nemá neúspěšné žáky)
0=ne, 1=ano
Q215073_212125
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: řízeným rozhovorem
0=ne, 1=ano
Q215073_212126
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: hrou
0=ne, 1=ano
Q215073_212127
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: plněním zadaných úkolů (aktivity zaměřené na zhodnocení dovedností)
0=ne, 1=ano
Q215073_212128
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: dítě není při zápisu přítomno
0=ne, 1=ano
Q215073_212129
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: jinou formou
0=ne, 1=ano
Q215073_212130
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Jakou formou probíhá zápis do 1. ročníku ve Vaší škole?; Odpověď: zápis neprobíhá / škola nemá 1. ročník
0=ne, 1=ano
Q215074
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Odhadněte, jak dlouho v průměru trvá zápis jednoho dítěte (v minutách).
odpověď číslem
Q215075_212132
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Mechanismy přijímání dětí do 1. ročníku – kritéria; Odpověď: žádné
0=ne, 1=ano
Q215075_212133
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Mechanismy přijímání dětí do 1. ročníku – kritéria; Odpověď: přijímací proces podle kognitivní úrovně dětí
0=ne, 1=ano
Q215075_212134
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Mechanismy přijímání dětí do 1. ročníku – kritéria; Odpověď: přijímací proces podle zájmového zaměření dětí
0=ne, 1=ano
Q215075_212135
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Mechanismy přijímání dětí do 1. ročníku – kritéria; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q215075_212136
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Mechanismy přijímání dětí do 1. ročníku – kritéria; Odpověď: škola nemá 1. ročník
0=ne, 1=ano
Q215076
Kategorie: Přijímání dětí do 1. ročníku; Otázka: Počet dětí ze spádové oblasti, které škola odmítla za poslední 3 roky
žádné, 1 až 3, 4 a více
Q215080_212174
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: společné návštěvy školy dětí z MŠ
0=ne, 1=ano
Q215080_212175
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: společné aktivity pro žáky ZŠ a děti v předškolním věku (např. kroužky, výlety, kulturní a sportovní akce)
0=ne, 1=ano
Q215080_212176
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: aktivity pro zákonné zástupce dětí v předškolním věku (den otevřených dveří, schůzky, besedy)
0=ne, 1=ano
Q215080_212177
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: edukativně stimulační skupiny pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
0=ne, 1=ano
Q215080_212178
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: jiný vlastní program pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
0=ne, 1=ano
Q215080_212179
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q215080_212180
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte dětem před nástupem do ZŠ?; Odpověď: žádné – škola má pouze 2. stupeň
0=ne, 1=ano
Q215081_212190
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: adaptační/seznamovací pobyt
0=ne, 1=ano
Q215081_212191
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: přiřazení „patrona“ (např. žáka z vyššího ročníku)
0=ne, 1=ano
Q215081_212192
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: individuální konzultace pro zákonné zástupce
0=ne, 1=ano
Q215081_212193
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: mimoškolní aktivity a kroužky
0=ne, 1=ano
Q215081_212194
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: jiné aktivity
0=ne, 1=ano
Q215081_212195
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: pro žáky 1. ročníku nejsou nabízeny specifické aktivity
0=ne, 1=ano
Q215081_212196
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků v rámci adaptace na školní prostředí?; Odpověď: žádné – škola má pouze 2. stupeň
0=ne, 1=ano
Q215082_212201
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb interního PP v ZŠ (logoped, logopedický asistent, logopedický preventista)
0=ne, 1=ano
Q215082_212202
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb externího pracovníka docházejícího do ZŠ
0=ne, 1=ano
Q215082_212203
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola doporučuje žáky s poruchou řeči k diagnostice a odborné péči mimo ZŠ
0=ne, 1=ano
Q215082_212204
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: nebylo potřeba
0=ne, 1=ano
Q215082_212205
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná logopedická péče ve Vaší škole?; Odpověď: není zajištěna
0=ne, 1=ano
Q215083
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Kolik žáků je v logopedické péči ve Vaší základní škole v tomto školním roce?
odpověď číslem
Q215084_212213
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb interního školního psychologa
0=ne, 1=ano
Q215084_212214
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb externího psychologa docházejícího do ZŠ
0=ne, 1=ano
Q215084_212215
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola doporučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami k diagnostice a odborné péči mimo ZŠ
0=ne, 1=ano
Q215084_212216
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: nebylo potřeba
0=ne, 1=ano
Q215084_212217
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěná psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: není zajištěna
0=ne, 1=ano
Q215085_221252
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení
0=ne, 1=ano
Q215085_221253
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče
0=ne, 1=ano
Q215085_221254
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q215085_221255
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
0=ne, 1=ano
Q215085_221256
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy
0=ne, 1=ano
Q215085_221257
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q215085_221258
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q215085_221259
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití dalšího pedag. pracovníka, tlumočníka čes. znak. jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi podporu
0=ne, 1=ano
Q215085_221260
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q215085_221261
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: škola nemá žáky se SVP
0=ne, 1=ano
Q215087_212272
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů
0=ne, 1=ano
Q215087_212273
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: úpravy organizace vzdělávání (např. individuální vzdělávací plán)
0=ne, 1=ano
Q215087_212274
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání (např. individualizovaná, projektová výuka)
0=ne, 1=ano
Q215087_212275
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: didaktické pomůcky
0=ne, 1=ano
Q215087_212276
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: pedagogicko-psychologické služby
0=ne, 1=ano
Q215087_212277
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: podpora účasti na soutěžích a olympiádách
0=ne, 1=ano
Q215087_212278
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: stipendia
0=ne, 1=ano
Q215087_212279
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: podpora účasti na zahraničních akcích a pobytech
0=ne, 1=ano
Q215087_212280
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: škola nemá mimořádně nadané žáky
0=ne, 1=ano
Q215088_212285
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: individuální přístup v hodině
0=ne, 1=ano
Q215088_212286
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: diferenciace úkolů ve výuce
0=ne, 1=ano
Q215088_212287
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů
0=ne, 1=ano
Q215088_212288
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: podpora účasti na soutěžích a olympiádách
0=ne, 1=ano
Q215088_212289
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: zapojení do projektů
0=ne, 1=ano
Q215088_212290
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: nadstandardní nabídka zájmových aktivit
0=ne, 1=ano
Q215088_212291
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q215088_212292
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: škola nemá nadané žáky
0=ne, 1=ano
Q215089
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Považujete komunikaci s některými zákonnými zástupci žáků za problematickou?
1=ano, 2=ne
Q215090
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Odhadněte, s jakou částí zákonných zástupců je komunikace problematická.
pouze ve výjimečných případech, s méně než polovinou zákonných zástupců, s více než polovinou zákonných zástupců
Q215091_212309
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: třídní schůzky
0=ne, 1=ano
Q215091_212310
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: konzultace učitel – zákonný zástupce – žák
0=ne, 1=ano
Q215091_212311
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: konzultace pro zákonné zástupce (podle potřeby, konzultační hodiny)
0=ne, 1=ano
Q215091_212312
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: neformální setkávání
0=ne, 1=ano
Q215091_212313
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: sdružení/klub zákonných zástupců/rodičů při škole
0=ne, 1=ano
Q215091_212314
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: pravidelné zapojení zákonných zástupců do aktivit školy
0=ne, 1=ano
Q215091_212315
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: informace na webových stránkách
0=ne, 1=ano
Q215091_212316
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: informační elektronický systém školy
0=ne, 1=ano
Q215091_212317
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: komunikace přes e-mail
0=ne, 1=ano
Q215091_212318
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: telefonická komunikace
0=ne, 1=ano
Q215091_212319
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: písemná komunikace (žákovská knížka, oběžníky, dopisy aj.)
0=ne, 1=ano
Q215091_212320
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: nástěnka, vývěska
0=ne, 1=ano
Q215091_212321
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: elektronická žákovská knížka
0=ne, 1=ano
Q215091_212322
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: jiný způsob
0=ne, 1=ano
Q215092
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole a jakého podílu žáků se týká?; Podotázka: slovní hodnocení
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků, žádných žáků
Q215093
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole a jakého podílu žáků se týká?; Podotázka: známkou
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků, žádných žáků
Q215094_212329
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: individuální hodnocení učitele (zkoušení, písemky, testy)
0=ne, 1=ano
Q215094_212330
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: mapa pokroku žáků
0=ne, 1=ano
Q215094_212331
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: hodnocení žákovského portfolia
0=ne, 1=ano
Q215094_212332
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: vlastní školní srovnávací testy
0=ne, 1=ano
Q215094_212333
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: externí hodnocení národní (InspIS SET, komerční testování)
0=ne, 1=ano
Q215094_212334
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: externí hodnocení mezinárodní (PISA, TIMSS apod.)
0=ne, 1=ano
Q215094_212335
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: jiné nástroje
0=ne, 1=ano
Q215095
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání a vyhodnocuje závěry pro svoji činnost
1=ano, 2=ne
Q215096_212336
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: dotazník absolventům (v elektronické nebo písemné podobě)
0=ne, 1=ano
Q215096_212337
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: sběr informací ze škol
0=ne, 1=ano
Q215096_212338
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: setkání absolventů
0=ne, 1=ano
Q215096_212339
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: jinými formami
0=ne, 1=ano