Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro učitele ZŠ 2016-2017


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené učitelům základních škol prostřednictvím elektronického dotazníku v průběhu inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2016/2017. Odpovědi učitelů škol slouží jako doplňující informace k inspekčním zjištěním získaným z hospitací, z analýzy dokumentace školy a dalších zdrojů. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi učitele, inspekční tým zjistí potřebné informace z rozhovorů s učiteli v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na šest oblastí – další vzdělávání učitelů, podpora učitelům školou, školní prostředí a klima, komunikace se zákonnými zástupci žáků, opatření ke snížení školní neúspěšnosti, údaje o učiteli. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol, popř. samotných učitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je však uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jednomu učiteli základní školy. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q215193
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215195
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215196
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215197
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215198
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215231
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215232
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215233
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Učitelé rozporují kroky vedení, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215234
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215235
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215241
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Žáci navrhují učitelům možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215242
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Žáci podněcují vzájemnou spolupráci s učiteli za účelem dalšího rozvoje výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215243
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Žáci rozporují kroky učitelů, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215244
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi učiteli a žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215245
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: I když jsou mezi učiteli a žáky názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215236
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215237
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215238
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Učitelé rozporují kroky kolegů, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215239
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215240
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215246
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Žáci si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215247
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Žáci projevují při výchovně vzdělávacím procesu účelnou snahu o spolupráci.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215248
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Žáci rozporují kroky spolužáků, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215249
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215250
Kategorie: Školní klima; Otázka: ; Podotázka: I když jsou mezi žáky názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215150_210421
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q215150_210422
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q215150_210423
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q215150_210424
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádného DVPP jsem se nezúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q215151_210425
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q215151_210426
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: metody a formy výuky
0=ne, 1=ano
Q215151_210427
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q215151_210428
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: chování žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q215151_210429
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q215151_210430
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q215151_210431
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q215151_210432
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
0=ne, 1=ano
Q215151_210433
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: inkluzivní vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q215151_210434
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q215151_210435
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q215151_210436
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q215151_210437
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vedení školy, manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q215151_210438
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q215151_210439
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q215152
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Máte možnost ovlivnit četnost a zaměření svého dalšího vzdělávání?
1=ano, 2=ne
Q215153
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Působíte v současnosti jako mentor/uvádějící učitel pro jednoho/více učitelů?
1=ano, 2=ne
Q215154
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Shoduje se Vaše aprobace (nebo vyučované předměty) s předměty učitele/ů, pro které/ho jste mentorem/uvádějícím učitelem?
1=ano, 2=ne
Q215155
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Máte v současnosti přiděleného mentora/uvádějícího učitele?
1=ano, 2=ne
Q215156
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Shoduje se Vaše aprobace (nebo vyučované předměty) s předměty učitele, který je Vaším mentorem/uvádějícím učitelem?
1=ano, 2=ne
Q215157
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215158
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215159
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215160
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215161
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: žáci (např. evaluační dotazníky)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215162
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu?; Podotázka: zákonní zástupci
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215163
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás četnost hodnocení a poskytované zpětné vazby dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215164
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jak velký pozitivní dopad mělo hodnocení či zpětná vazba na Vaši práci?
velký pozitivní dopad, malý pozitivní dopad, žádný pozitivní dopad
Q215165_210467
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna informací o žácích (výsledky, chování)
0=ne, 1=ano
Q215165_210468
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna informací o metodách a formách výuky
0=ne, 1=ano
Q215165_210469
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna různých materiálů k výuce
0=ne, 1=ano
Q215165_210470
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce v rámci předmětových komisí/metodických orgánů
0=ne, 1=ano
Q215165_210471
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce na projektu/projektech
0=ne, 1=ano
Q215165_210472
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: vzájemné hospitace
0=ne, 1=ano
Q215165_210473
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce s učiteli dalších škol
0=ne, 1=ano
Q215165_210474
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: v jiných
0=ne, 1=ano
Q215165_210475
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q215166_210483
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q215166_210484
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q215166_210485
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nízké platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q215166_210486
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q215166_210487
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q215166_210488
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nekázeň žáků
0=ne, 1=ano
Q215166_210489
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná motivace žáků
0=ne, 1=ano
Q215166_210490
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoký počet žáků ve třídách
0=ne, 1=ano
Q215166_210491
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci a přístup zákonných zástupců
0=ne, 1=ano
Q215166_210492
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q215166_210493
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany vedení školy
0=ne, 1=ano
Q215166_210494
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q215166_210495
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q215167_210502
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: prohloubení vědomostí a znalostí v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q215167_210503
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: metody a formy výuky
0=ne, 1=ano
Q215167_210504
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q215167_210505
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: chování žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q215167_210506
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q215167_210507
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
0=ne, 1=ano
Q215167_210508
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: inkluzivní vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q215167_210509
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q215167_210510
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: ICT
0=ne, 1=ano
Q215167_210511
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: cizí jazyky
0=ne, 1=ano
Q215167_210512
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q215167_210513
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v jiné
0=ne, 1=ano
Q215167_210514
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q215168
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Daří se škole Vaše výše uvedené potřeby naplňovat?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215169
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Považujete komunikaci s některými zákonnými zástupci žáků, které vyučujete, za problematickou?
1=ano, 2=ne
Q215170
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Odhadněte, s jakou částí zákonných zástupců je komunikace problematická.
1=pouze ve výjimečných případech, 2=s méně než polovinou zákonných zástupců, 3=s více než polovinou zákonných zástupců, 4=s převážnou většinou zákonných zástupců
Q215171_210728
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální přístup v hodinách
0=ne, 1=ano
Q215171_210729
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q215171_210730
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q215171_210731
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q215171_210765
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q215171_210732
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci
0=ne, 1=ano
Q215171_210733
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q215171_210734
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q215171_210735
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q215171_210736
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q215171_210737
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: nebylo potřeba (ve třídách nebo předmětech, které vyučuji, nejsou neúspěšní žáci)
0=ne, 1=ano
Q215183
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Na jakém stupni vyučujete?
1=na 1. stupni (včetně přípravné třídy / přípravného stupně ZŠS), 2=na 2. stupni, 3=na obou stupních
Q215184_210808
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: výuka na 1. stupni
0=ne, 1=ano
Q215184_210809
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q215184_210810
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: cizí jazyk
0=ne, 1=ano
Q215184_210811
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q215184_210812
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q215184_210813
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda, výchova ke zdraví)
0=ne, 1=ano
Q215184_210814
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Dějepis
0=ne, 1=ano
Q215184_210815
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova k občanství
0=ne, 1=ano
Q215184_210816
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q215184_210817
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q215184_210818
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q215184_210819
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Přírodopis
0=ne, 1=ano
Q215184_210820
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Zeměpis
0=ne, 1=ano
Q215184_210821
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q215184_210822
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q215184_210823
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q215184_210824
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova ke zdraví
0=ne, 1=ano
Q215184_210825
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q215184_210826
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Člověk a svět práce
0=ne, 1=ano
Q215184_210827
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: doplňující vzdělávací obory (dramatická, etická, filmová/audiovizuální, taneční a pohybová výchova)
0=ne, 1=ano
Q215184_210828
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
0=ne, 1=ano
Q215184_210829
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: vzdělávání v přípravné třídě / přípravném stupni
0=ne, 1=ano
Q215185_210846
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: učitelství pro 1. stupeň
0=ne, 1=ano
Q215185_210847
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q215185_210848
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, RJ apod.)
0=ne, 1=ano
Q215185_210849
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q215185_210850
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q215185_210851
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Dějepis/Historie
0=ne, 1=ano
Q215185_210852
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Občanská výchova
0=ne, 1=ano
Q215185_210853
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q215185_210854
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q215185_210855
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q215185_210856
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Přírodopis/Biologie
0=ne, 1=ano
Q215185_210857
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Zeměpis/Geografie
0=ne, 1=ano
Q215185_210858
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q215185_210859
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q215185_210860
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q215185_210861
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q215185_210862
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
0=ne, 1=ano
Q215185_221796
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: speciální pedagogika
0=ne, 1=ano
Q215185_210863
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný
0=ne, 1=ano
Q215185_210864
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: žádný
0=ne, 1=ano
Q215187
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší učitelské praxe celkem?
odpověď číslem