Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro učitele SŠ 2016-2017


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené učitelům středních škol prostřednictvím elektronického dotazníku v průběhu inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2016/2017. Odpovědi učitelů slouží jako doplňující informace k inspekčním zjištěním získaným z hospitací, z analýzy dokumentace školy a dalších zdrojů. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi učitele, inspekční tým zjistí potřebné informace z rozhovorů s učiteli v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na šest oblastí – další vzdělávání učitelů, podpora učitelům ze strany vedení školy, školní prostředí a klima, komunikace se zákonnými zástupci žáků, opatření ke snížení školní neúspěšnosti, údaje o učiteli. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol, popř. samotných učitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je však uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jednomu učiteli střední školy. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q215894_220367
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q215894_220368
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q215894_220369
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q215894_220370
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádného DVPP jsem se nezúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q215904_220380
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q215904_220381
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: metody a formy výuky
0=ne, 1=ano
Q215904_220382
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q215904_220383
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: chování žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q215904_220384
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q215904_220385
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q215904_220386
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q215904_220387
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
0=ne, 1=ano
Q215904_220388
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: inkluzivní vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q215904_220389
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q215904_220390
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q215904_220391
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q215904_220392
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vedení školy, manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q215904_220393
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q215904_220394
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q215906
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Máte možnost ovlivnit četnost a zaměření svého dalšího vzdělávání?
ano, ne
Q215908
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Působíte v současnosti jako mentor/uvádějící učitel pro jednoho/více učitelů?
ano, ne
Q215909
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Shoduje se Vaše aprobace (nebo vyučované předměty) s předměty učitele/ů, pro které/ho jste mentorem/uvádějícím učitelem?
ano, ne
Q215911
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Máte v současnosti přiděleného mentora/uvádějícího učitele?
ano, ne
Q215913
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Shoduje se Vaše aprobace (nebo vyučované předměty) s předměty učitele, který je Vaším mentorem/uvádějícím učitelem?
ano, ne
Q215916
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu? Pokud škola nemá např. zástupce ředitele školy nebo vedoucího metodického orgánu, ponechte daný řádek prázdný. - ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215918
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu? Pokud škola nemá např. zástupce ředitele školy nebo vedoucího metodického orgánu, ponechte daný řádek prázdný. - zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215921
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu? Pokud škola nemá např. zástupce ředitele školy nebo vedoucího metodického orgánu, ponechte daný řádek prázdný. - vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215923
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu? Pokud škola nemá např. zástupce ředitele školy nebo vedoucího metodického orgánu, ponechte daný řádek prázdný. - učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215926
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu? Pokud škola nemá např. zástupce ředitele školy nebo vedoucího metodického orgánu, ponechte daný řádek prázdný. - žáci (např. evaluační dotazníky)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215928
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu? Pokud škola nemá např. zástupce ředitele školy nebo vedoucího metodického orgánu, ponechte daný řádek prázdný. - zákonní zástupci
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215931
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás četnost hodnocení a poskytované zpětné vazby dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215934
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jak velký pozitivní dopad mělo hodnocení či zpětná vazba na Vaši práci?
velký pozitivní dopad, malý pozitivní dopad, žádný pozitivní dopad
Q215944_220428
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna informací o žácích (výsledky, chování)
0=ne, 1=ano
Q215944_220429
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna informací o metodách a formách výuky
0=ne, 1=ano
Q215944_220430
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: výměna různých materiálů k výuce
0=ne, 1=ano
Q215944_220431
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce v rámci předmětových komisí/metodických orgánů
0=ne, 1=ano
Q215944_220432
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce na projektu/ech
0=ne, 1=ano
Q215944_220433
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: vzájemné hospitace
0=ne, 1=ano
Q215944_220434
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: spolupráce s učiteli dalších škol
0=ne, 1=ano
Q215944_220435
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: v jiných
0=ne, 1=ano
Q215944_220436
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech spolupracujete s dalšími učiteli?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q215950_220437
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q215950_220438
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q215950_220439
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nízké platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q215950_220440
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q215950_220441
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q215950_220442
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nekázeň žáků
0=ne, 1=ano
Q215950_220443
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná motivace žáků
0=ne, 1=ano
Q215950_220444
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoký počet žáků ve třídách
0=ne, 1=ano
Q215950_220445
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci a přístup zákonných zástupců
0=ne, 1=ano
Q215950_220446
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q215950_220447
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany vedení školy
0=ne, 1=ano
Q215950_220448
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q215960_220449
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: prohloubení vědomostí a znalostí v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q215960_220450
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: metody a formy výuky
0=ne, 1=ano
Q215960_220451
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q215960_220452
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: chování žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q215960_220453
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q215960_220454
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
0=ne, 1=ano
Q215960_220455
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: inkluzivní vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q215960_220456
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q215960_220457
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: ICT
0=ne, 1=ano
Q215960_220458
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: cizí jazyky
0=ne, 1=ano
Q215960_220459
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q215960_220460
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v jiné
0=ne, 1=ano
Q215960_220461
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q215963
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Daří se škole Vaše výše uvedené potřeby naplňovat?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215966
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Považujete komunikaci s některými zákonnými zástupci žáků, které vyučujete, za problematickou?
ano, ne
Q215970
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Odhadněte, s jakou částí zákonných zástupců je komunikace problematická.
pouze ve výjimečných případech, s méně než polovinou zákonných zástupců, s více než polovinou zákonných zástupců, s převážnou většinou zákonných zástupců
Q215977_220466
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální přístup v hodinách
0=ne, 1=ano
Q215977_220467
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q215977_220468
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q215977_220469
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q215977_220470
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q215977_220471
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci
0=ne, 1=ano
Q215977_220472
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q215977_220473
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q215977_220474
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q215977_220475
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q215977_220476
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: nebylo potřeba (ve třídách nebo předmětech, které vyučuji, nejsou neúspěšní žáci)
0=ne, 1=ano
Q215992
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215994
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215996
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215997
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215999
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky:; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216000
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216003
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216006
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé rozporují kroky vedení, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216008
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217263
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217264
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217265
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně vzdělávacího procesu
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217266
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé rozporují kroky kolegů, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217267
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217268
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217269
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci navrhují učitelům možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217270
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci podněcují vzájemnou spolupráci s učiteli za účelem dalšího rozvoje výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217271
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci rozporují kroky učitelů, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217272
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi učiteli a žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217273
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli a žáky názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217274
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217275
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci projevují při výchovně vzdělávacím procesu účelnou snahu o spolupráci.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217276
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci rozporují kroky spolužáků, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217277
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi žáky, jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q217278
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi žáky názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q216020_220510
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q216020_220511
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Cizí jazyk
0=ne, 1=ano
Q216020_220512
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q216020_220513
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q216020_220514
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q216020_220515
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Biologie
0=ne, 1=ano
Q216020_220516
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q216020_220517
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q216020_220518
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Dějepis
0=ne, 1=ano
Q216020_220519
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Zeměpis
0=ne, 1=ano
Q216020_220520
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova k občanství
0=ne, 1=ano
Q216020_220521
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q216020_220522
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q216020_220523
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q216020_220524
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q216020_220525
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova ke zdraví
0=ne, 1=ano
Q216020_220526
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný výchovný předmět
0=ne, 1=ano
Q216020_220529
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: odborný teoretický předmět
0=ne, 1=ano
Q216020_220530
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: praktické vyučování, odborný výcvik
0=ne, 1=ano
Q216032_220540
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q216032_220541
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, RJ apod.)
0=ne, 1=ano
Q216032_220542
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q216032_220543
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q216032_220544
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q216032_220545
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Přírodopis/Biologie
0=ne, 1=ano
Q216032_220546
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q216032_220547
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q216032_220548
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Dějepis/Historie
0=ne, 1=ano
Q216032_220549
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Zeměpis/Geografie
0=ne, 1=ano
Q216032_220550
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Občanská výchova
0=ne, 1=ano
Q216032_220551
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q216032_220552
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q216032_220553
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q216032_220554
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q216032_220555
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
0=ne, 1=ano
Q216032_220556
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: odborný předmět
0=ne, 1=ano
Q216032_220557
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: jiný
0=ne, 1=ano
Q216032_220558
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty jste vystudoval/a na VŠ v rámci přípravy učitelů (aprobace)?; Odpověď: žádný
0=ne, 1=ano
Q216036
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší učitelské praxe celkem?
odpověď číslem
Q219862
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Působíte na škole jako „odborník z praxe“?
ano, ne
Q216047
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Do jaké míry odpovídají materiální podmínky praktického vyučování podmínkám reálného moderního pracoviště?
rozhodně odpovídají, spíše odpovídají, spíše neodpovídají, rozhodně neodpovídají
Q219863
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Jaký podíl z rozsahu praktického vyučování tráví žáci v průměru na pracovištích zaměstnavatelů?
odpověď číslem
Q216057
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný? - maturitní obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší
Q216059
Kategorie: Obecné aspekty odborného vzdělávání; Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný? - učební obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší