Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro ředitele SŠ 2016-2017


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené ředitelům středních škol prostřednictvím elektronického dotazníku zaslaného před zahájením inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2016/2017. Odpovědi ředitelů škol slouží pro předběžnou orientaci a přípravu inspekčních týmů na inspekční návštěvu školy. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi ředitele, inspekční tým zjistí potřebné informace v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na tři oblasti – ředitel školy, podmínky školy pro vzdělávání (materiální, personální, klima), žáci (přijímání ke vzdělávání, podpora žáků, hodnocení). Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol a jejich ředitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jedné střední škole. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Q215189
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215190
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215191
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215192
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215194
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215221
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215222
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215223
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé rozporují kroky vedení, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215224
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215225
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215226
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215227
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně vzdělávacího procesu.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215228
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé rozporují kroky kolegů, se kterými nesouhlasí.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215229
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Konflikty vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215230
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové neshody, jsou schopni dále spolupracovat.
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q214989_211786
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q214989_211787
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q214989_211788
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q214989_211789
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádného DVPP se vedení školy nezúčastnilo
0=ne, 1=ano
Q214990_211790
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vedení pedagogického procesu (pedagogické vedení školy)
0=ne, 1=ano
Q214990_211791
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: organizační řízení školy
0=ne, 1=ano
Q214990_211792
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast
0=ne, 1=ano
Q214990_211793
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)
0=ne, 1=ano
Q214990_211794
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q214990_211795
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka (vědomosti a znalosti předmětech o vyučovaných předmětech, metody a formy výuky a vedení třídy)
0=ne, 1=ano
Q214990_211796
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
0=ne, 1=ano
Q214990_211797
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: inkluzivní vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q214990_211798
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí a žáků
0=ne, 1=ano
Q214990_211799
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q214990_211800
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q214990_211801
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q214990_211802
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q214990_211803
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q214990_211804
Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q214991_211805
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: pedagogické vedení školy, vedení pedagogického procesu
0=ne, 1=ano
Q214991_211806
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: organizační řízení školy
0=ne, 1=ano
Q214991_211807
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast
0=ne, 1=ano
Q214991_211808
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)
0=ne, 1=ano
Q214991_211809
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q214991_211810
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka (vědomosti a znalosti v oblasti předmětů, které vyučuji, metody a formy výuky, postupy řízení třídy)
0=ne, 1=ano
Q214991_211811
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: řešení problémů disciplíny a (rizikového) chování žáků
0=ne, 1=ano
Q214991_211812
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
0=ne, 1=ano
Q214991_211813
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: inkluzivní vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q214991_211814
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q214991_211815
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: ICT
0=ne, 1=ano
Q214991_211816
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: cizí jazyky
0=ne, 1=ano
Q214991_211817
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q214991_211818
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v jiné
0=ne, 1=ano
Q214991_211819
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste potřeboval/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v žádné
0=ne, 1=ano
Q214992_211822
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q214992_211823
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečný rozpočet školy a finanční prostředky
0=ne, 1=ano
Q214992_211824
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q214992_211825
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q214992_211826
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q214992_211827
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vysoká míra přímé vyučovací činnosti ředitele školy
0=ne, 1=ano
Q214992_211828
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci, přístup zákonných zástupců
0=ne, 1=ano
Q214992_211829
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q214992_211830
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany zřizovatele
0=ne, 1=ano
Q214992_211831
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany školského systému
0=ne, 1=ano
Q214992_211832
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nepružná nebo nepřehledná legislativa
0=ne, 1=ano
Q214992_211833
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nízké platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q214992_211834
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná spoluúčast dalších pracovníků na vedení školy
0=ne, 1=ano
Q214992_211835
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q214992_211836
Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q215002
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Má Vaše škola vytvořenou strategii naplňování rovných příležitostí či inkluze?
ano, ne
Q215003
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Obsahuje rozpočet školy oblasti, které přímo podporují rozvoj rovných příležitostí ve škole?
ano, ne
Q215004
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Jak dlouho jsou tyto oblasti obsaženy v rozpočtu?
1=1 rok, 2=2 roky, 3=3 roky, 4=déle než 3 roky
Q215005_211849
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na DVPP v oblastech, které podporují inkluzi (heterogenita, postoje a předsudky, didaktika rozmanitých kolektivů, formativního hodnocení atd.)
0=ne, 1=ano
Q215005_211850
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na stavebně-technické a organizační úpravy a vybavení pro účely integrace
0=ne, 1=ano
Q215005_211851
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na pomůcky a aktivity pro děti a žáky s potřebou individuální podpory
0=ne, 1=ano
Q215005_221795
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na podpůrná opatření
0=ne, 1=ano
Q215005_211853
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na personální zajištění jako např. asistenti, psycholog, logoped, speciální pedagog
0=ne, 1=ano
Q215005_211854
Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: jiné oblasti
0=ne, 1=ano
Q215010
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší praxe ve výkonu činnosti ředitele celkem?
odpověď číslem
Q215012
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší pedagogické praxe celkem?
odpověď číslem
Q215097_212340
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: budova/budovy
0=ne, 1=ano
Q215097_212341
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: běžné učebny
0=ne, 1=ano
Q215097_212342
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: odborné učebny, laboratoře
0=ne, 1=ano
Q215097_212343
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: společné prostory (chodby, šatny, ostatní místnosti)
0=ne, 1=ano
Q215097_212344
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: tělocvična, hřiště, sportoviště užívaná školou
0=ne, 1=ano
Q215097_212345
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: dvůr, školní zahrada
0=ne, 1=ano
Q215097_212346
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: ICT
0=ne, 1=ano
Q215097_212347
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: bezbariérové prostředí (přístup do budovy, madla na WC, vodicí lišty apod.)
0=ne, 1=ano
Q215097_212348
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: sociální zařízení
0=ne, 1=ano
Q215097_212349
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: zázemí učitelů (kabinety, sborovna)
0=ne, 1=ano
Q215097_212350
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: dílny odborného výcviku
0=ne, 1=ano
Q215097_212351
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: vyučovací pomůcky
0=ne, 1=ano
Q215097_212352
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: jiné oblasti
0=ne, 1=ano
Q215097_212353
Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: není potřeba investovat do žádných oblastí
0=ne, 1=ano
Q215098
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - uzavřený školní rok; Otázka: Počet celkem
odpověď číslem
Q215099
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - uzavřený školní rok; Otázka: Účast ve studiu ke splnění kvalifikačních předpokladů
odpověď číslem
Q215100
Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - uzavřený školní rok; Otázka: Účast alespoň v jedné formě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
odpověď číslem
Q215101
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů podle délky působení ve škole. - méně než 3 roky
méně než 25 %, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q215102
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů podle délky působení ve škole. - 3-5 let
méně než 25 %, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q215103
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů podle délky působení ve škole. - 5-10 let
méně než 25 %, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q215104
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů podle délky působení ve škole. - více než 10 let
méně než 25 %, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %
Q215105
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte počet pedagogických pracovníků, kteří mohou vykonávat na základě výjimek novely zákona o PP (s účinností od 1. 1. 2015) přímou pedagogickou činnost, aniž by splnili požadavek odborné kvalifikace.
odpověď číslem
Q215106
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Jaký podíl výuky je vyučován aprobovanými pedagogickými pracovníky – v procentech?
odpověď číslem
Q215107
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215108
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215109
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215110
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215111
Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - zákonní zástupci
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy
Q215112_212406
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: individuální práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q215112_212407
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q215112_212408
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q215112_212409
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q215112_212410
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q215112_212411
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci
0=ne, 1=ano
Q215112_212412
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q215112_212413
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q215112_212414
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q215112_212415
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q215112_212416
Kategorie: Žáci; Otázka: Jaká opatření přijímáte pro žáky ohrožené školní neúspěšností / neúspěšné žáky?; Odpověď: nebylo potřeba (škola nemá neúspěšné žáky)
0=ne, 1=ano
Q215125_212439
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: střední škola se prezentuje žákům v základních školách
0=ne, 1=ano
Q215125_212440
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: střední škola se prezentuje na veletrzích vzdělávání apod.
0=ne, 1=ano
Q215125_212441
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: žáci základní školy mají možnost návštěvy, prohlídky střední školy
0=ne, 1=ano
Q215125_212442
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: učitelé střední a základní školy vzájemně spolupracují
0=ne, 1=ano
Q215125_212443
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: střední škola realizuje se základní školou projekt(y)
0=ne, 1=ano
Q215125_212444
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: spolupráce ve volnočasových aktivitách
0=ne, 1=ano
Q215125_212445
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: spolupráce v soutěžích
0=ne, 1=ano
Q215125_212446
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: spolupráce se základní školou probíhá jiným způsobem
0=ne, 1=ano
Q215126_212450
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: adaptační, seznamovací a zážitkové kurzy
0=ne, 1=ano
Q215126_212451
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: individuální konzultace pro žáky (zákonné zástupce)
0=ne, 1=ano
Q215126_212452
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: mimoškolní aktivity, kroužky
0=ne, 1=ano
Q215126_212453
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: prohlídka školy
0=ne, 1=ano
Q215126_212454
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: společné projekty
0=ne, 1=ano
Q215126_212455
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: vstupní srovnávací testy
0=ne, 1=ano
Q215127_212456
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: komunikace
0=ne, 1=ano
Q215127_212457
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: samostatnost
0=ne, 1=ano
Q215127_212458
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: základní orientace v životních situacích
0=ne, 1=ano
Q215127_212459
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: osvojené strategie učení
0=ne, 1=ano
Q215127_212460
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: tvořivé a logické myšlení
0=ne, 1=ano
Q215127_212461
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: schopnost řešení problémů
0=ne, 1=ano
Q215127_212462
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: spolupráce a respekt k práci druhých
0=ne, 1=ano
Q215127_212463
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: zodpovědnost
0=ne, 1=ano
Q215127_212464
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: tolerance a ohleduplnost
0=ne, 1=ano
Q215127_212465
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: pozitivní chování a jednání
0=ne, 1=ano
Q215127_212466
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: uplatňování osvojených vědomostí a dovedností
0=ne, 1=ano
Q215128_212479
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: domácí prostředí
0=ne, 1=ano
Q215128_212480
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: domácí příprava
0=ne, 1=ano
Q215128_212481
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: kázeň
0=ne, 1=ano
Q215128_212482
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: nedostatečné znalosti ze ZŠ
0=ne, 1=ano
Q215128_212483
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: nesamostatnost
0=ne, 1=ano
Q215128_212484
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: nedostatečná motivace žáků
0=ne, 1=ano
Q215128_212485
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: obecné společenské povědomí o vzdělání
0=ne, 1=ano
Q215129_212486
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb interního školního psychologa
0=ne, 1=ano
Q215129_212487
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb externího psychologa docházejícího do SŠ
0=ne, 1=ano
Q215129_212488
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola doporučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami k diagnostice a odborné péči mimo SŠ
0=ne, 1=ano
Q215129_212489
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: nebylo potřeba
0=ne, 1=ano
Q215129_212490
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: není zajištěna
0=ne, 1=ano
Q215130_212491
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení
0=ne, 1=ano
Q215130_221399
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a šk. služeb, vč. zabezp. výuky předmětů spec. ped. péče a prodl. délky SV až o 2 roky
0=ne, 1=ano
Q215130_212493
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q215130_212494
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
0=ne, 1=ano
Q215130_212495
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy
0=ne, 1=ano
Q215130_212496
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
0=ne, 1=ano
Q215130_212497
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití asistenta pedagoga
0=ne, 1=ano
Q215130_212498
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící
0=ne, 1=ano
Q215130_212499
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených
0=ne, 1=ano
Q215130_221400
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: škola nemá žáky se SVP
0=ne, 1=ano
Q215132_212519
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů
0=ne, 1=ano
Q215132_212520
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: úpravy organizace vzdělávání (např. individuální vzdělávací plán)
0=ne, 1=ano
Q215132_212521
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání (např. individualizovaná, projektová výuka)
0=ne, 1=ano
Q215132_212522
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: didaktické materiály
0=ne, 1=ano
Q215132_212523
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: pedagogicko-psychologické služby
0=ne, 1=ano
Q215132_212524
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: podporu účasti na soutěžích a olympiádách
0=ne, 1=ano
Q215132_212525
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: stipendia
0=ne, 1=ano
Q215132_212526
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: podporu účasti na zahraničních akcích a pobytech
0=ne, 1=ano
Q215132_212527
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: spolupráce s VŠ
0=ne, 1=ano
Q215132_212528
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: škola nemá mimořádně nadané žáky
0=ne, 1=ano
Q215133_212529
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: individuální přístup v hodině
0=ne, 1=ano
Q215133_212530
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: diferenciace úkolů ve výuce
0=ne, 1=ano
Q215133_212531
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů
0=ne, 1=ano
Q215133_212532
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: podpora účasti na soutěžích a olympiádách
0=ne, 1=ano
Q215133_212533
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: zapojení do projektů
0=ne, 1=ano
Q215133_212534
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: nadstandardní nabídka zájmových aktivit
0=ne, 1=ano
Q215133_212535
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: spolupráce s VŠ
0=ne, 1=ano
Q215133_212536
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: jiný způsob
0=ne, 1=ano
Q215133_212537
Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: škola nemá nadané žáky
0=ne, 1=ano
Q215134
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Považujete komunikaci s některými zákonnými zástupci žáků za problematickou?
ano, ne
Q215135
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Odhadněte, s jakou částí zákonných zástupců je komunikace problematická.
pouze ve výjimečných případech, s méně než polovinou zákonných zástupců, s více než polovinou zákonných zástupců, s převážnou většinou zákonných zástupců
Q215136_212557
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: třídní schůzky
0=ne, 1=ano
Q215136_212558
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: konzultace učitel – zákonný zástupce – žák
0=ne, 1=ano
Q215136_212559
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: konzultace pro zákonné zástupce (podle potřeby, konzultační hodiny)
0=ne, 1=ano
Q215136_212560
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: neformální setkávání
0=ne, 1=ano
Q215136_212561
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: sdružení/klub zákonných zástupců/rodičů při škole
0=ne, 1=ano
Q215136_212562
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: pravidelné zapojení zákonných zástupců do aktivit školy
0=ne, 1=ano
Q215136_212563
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: informace na webových stránkách
0=ne, 1=ano
Q215136_212564
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: informační elektronický systém školy
0=ne, 1=ano
Q215136_212565
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: komunikace přes e-mail
0=ne, 1=ano
Q215136_212566
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: telefonická komunikace
0=ne, 1=ano
Q215136_212567
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: písemná komunikace (žákovská knížka, oběžníky, dopisy aj.)
0=ne, 1=ano
Q215136_212568
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: nástěnka, vývěska
0=ne, 1=ano
Q215136_212569
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: elektronická žákovská knížka
0=ne, 1=ano
Q215136_212570
Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: jiný způsob
0=ne, 1=ano
Q215137
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole a jakého podílu žáků se týká? - slovním hodnocením
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků
Q215138
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole a jakého podílu žáků se týká? - známkou
žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků
Q215139_212578
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: individuální hodnocení učitele (zkoušení, písemky, testy)
0=ne, 1=ano
Q215139_212579
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: mapa pokroku žáků
0=ne, 1=ano
Q215139_212580
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: hodnocení žákovského portfolia
0=ne, 1=ano
Q215139_212581
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: vlastní školní srovnávací testy
0=ne, 1=ano
Q215139_212582
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: externí hodnocení národní (InspIS SET, komerční testování)
0=ne, 1=ano
Q215139_212583
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: externí hodnocení mezinárodní (PISA, TIMSS apod.)
0=ne, 1=ano
Q215139_212584
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: výsledky závěrečných/maturitních zkoušek
0=ne, 1=ano
Q215139_212585
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q215140
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání a vyhodnocuje závěry pro svoji činnost
ano, ne
Q215141_212593
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: dotazník absolventům (v elektronické nebo písemné podobě)
0=ne, 1=ano
Q215141_212594
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: sběr informací ze škol
0=ne, 1=ano
Q215141_212595
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: setkání absolventů
0=ne, 1=ano
Q215141_212596
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: jiné
0=ne, 1=ano
Q215142
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Jaký podíl Vašich absolventů pracuje v oboru, který na Vaší škole ukončili?
0 – 10 %, 11 – 25 %, 26 – 50 %, 51 – 75 %, 76 – 100 %
Q215143
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Jsou zahraniční stáže žáků v rámci odborných aktivit školy přínosem pro jejich budoucí profesní uplatnění a rozvoj?
rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, zahraniční stáže nerealizujeme
Q215144
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Zhodnoťte význam spolupráce Vaší školy s firmami a zaměstnavateli pro budoucí uplatnění absolventů Vaší školy.
rozhodně významná, spíše významná, spíše nevýznamná, rozhodně nevýznamná
Q215145
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Do jaké míry odpovídají materiální podmínky praktického vyučování podmínkám reálného moderního pracoviště?
rozhodně odpovídají, spíše odpovídají, spíše neodpovídají, rozhodně neodpovídají
Q215146
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Má podle vás personální zabezpečení praktického vyučování profesionální a odbornou úroveň?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q215148
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný? - maturitní obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší
Q215149
Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný? - učební obory
ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší