Dokumentace datové sady

Název datové sady: Dotazník pro učitele ZŠ 2021-2022


Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené učitelům základních škol prostřednictvím elektronického dotazníku v průběhu inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2021-2022. Odpovědi učitelů škol slouží jako doplňující informace k inspekčním zjištěním získaným z hospitací, z analýzy dokumentace školy a dalších zdrojů. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi učitele, inspekční tým zjistí potřebné informace z rozhovorů s učiteli v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek. Otázky jsou zaměřeny na následující oblasti – další vzdělávání učitelů, podpora učitelům ze strany vedení školy, spolupráce s asistentem pedagoga, školní prostředí a klima, opatření ke snížení školní neúspěšnosti, podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků, hodnocení žáků, údaje o učiteli. Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol, popř. samotných učitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol). U každého záznamu je však uvedena příslušnost školy ke kraji a typ zřizovatele. Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jednomu učiteli základní školy. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi.

Význam sloupců

Sloupec
Význam
Poznámka
Zrizovatel
Označení (typ) zřizovatele dle číselníku
textový řetězec
Kraj
Označení kraje dle číselníku
textový řetězec
Q239534_245213
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: učitel
0=ne, 1=ano
Q239534_245214
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: třídní učitel
0=ne, 1=ano
Q239534_245215
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: výchovný poradce
0=ne, 1=ano
Q239534_245216
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: metodik prevence
0=ne, 1=ano
Q239534_245217
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: zástupce ředitele
0=ne, 1=ano
Q239534_245218
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: školní psycholog
0=ne, 1=ano
Q239534_245219
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: školní speciální pedagog
0=ne, 1=ano
Q239534_245220
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: asistent pedagoga
0=ne, 1=ano
Q239534_245221
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: předseda metodického orgánu
0=ne, 1=ano
Q239534_245222
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: vychovatel
0=ne, 1=ano
Q239534_245223
Kategorie: Pozice ve škole; Otázka: Které pozice ve škole zastáváte? ; Odpověď: jiná pozice
0=ne, 1=ano
Q239293_233314
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q239293_233315
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
0=ne, 1=ano
Q239293_233316
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)
0=ne, 1=ano
Q239293_233317
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Účastnil/a jste se v posledních dvou letech nějaké formy akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)?; Odpověď: ne, žádného DVPP jsem se nezúčastnil/a
0=ne, 1=ano
Q239294_233318
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vědomosti a znalosti v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q239294_233319
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: metody a formy výuky, pedagogické kompetence
0=ne, 1=ano
Q239294_233320
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q239294_233321
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: chování žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q239294_233322
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q239294_233323
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví
0=ne, 1=ano
Q239294_233324
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q239294_233325
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q239294_240434
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
0=ne, 1=ano
Q239294_233326
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q239294_233327
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q239294_233328
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q239294_233329
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: vedení školy, manažerské dovednosti
0=ne, 1=ano
Q239294_233330
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: kurzy zaměřené na koučing, osobní rozvoj
0=ne, 1=ano
Q239294_233331
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání
0=ne, 1=ano
Q239294_233332
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: výchovné poradenství (vč. kariérového)
0=ne, 1=ano
Q239294_233333
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: spolupráce se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q239294_233334
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Jakých oblastí se kurzy a semináře dalšího vzdělávání týkaly?; Odpověď: jiná oblast
0=ne, 1=ano
Q239310
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Máte možnost ovlivnit četnost účasti na vzdělávacích akcích v rámci DVPP a jejich zaměření?
ano, ne
Q239311
Kategorie: Další vzdělávání; Otázka: Co považujete pro svůj osobní rozvoj za nejvíce přínosné?
samostudium, spolupráce s kolegy ve škole, on-line vzdělávání, e-kurzy, DVPP, mentor, neformální vazby s kolegy jiných škol
Q239312
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: ředitel školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q239313
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: zástupce ředitele školy
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q239314
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q239315
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: pracovník školního poradenského pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q239316
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: učitelé (např. vzájemné hospitace)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q239317
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: žáci (např. evaluační dotazníky)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q239318
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: zákonní zástupci (přítomnost rodičů v hodině např. v rámci dne otevřených dveří)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q239319
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Kdo a jak často Vás hodnotí nebo Vám poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality výuky?; Podotázka: externí odborník (pracovník pedagogické poradny, učitel z jiné školy apod.)
1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou ročně, 4=nikdy
Q239320
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás četnost poskytované zpětné vazby dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239321
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Je pro Vás kvalita poskytované zpětné vazby (rozbor hodiny, doporučení pro výuku) dostatečná?
1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne
Q239322
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jak velký pozitivní dopad mělo hodnocení či zpětná vazba na Vaši práci?
1=velký, 2=malý, 3=žádný
Q239323_233361
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna informací o žácích (výsledky, chování)
0=ne, 1=ano
Q239323_233362
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna informací o metodách a formách výuky
0=ne, 1=ano
Q239323_233363
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna různých materiálů k výuce
0=ne, 1=ano
Q239323_233364
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společné plánování výuky
0=ne, 1=ano
Q239323_233365
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: společná výuka
0=ne, 1=ano
Q239323_233366
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: výměna zkušeností ke spolupráci se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q239323_233367
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: spolupráce v rámci předmětových komisí/metodických orgánů
0=ne, 1=ano
Q239323_233368
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: spolupráce na projektu/projektech
0=ne, 1=ano
Q239323_233369
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: chodím hospitovat k ostatním kolegům
0=ne, 1=ano
Q239323_233370
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: organizace mimoškolních aktivit (např. soutěže, zájmové činnosti)
0=ne, 1=ano
Q239323_233371
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: v jiných oblastech
0=ne, 1=ano
Q239323_233372
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech nejčastěji spolupracujete s dalšími učiteli Vaší školy?; Odpověď: v žádné z uvedených
0=ne, 1=ano
Q239324_233373
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: administrativa
0=ne, 1=ano
Q239324_233374
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností
0=ne, 1=ano
Q239324_233375
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: platové ohodnocení
0=ne, 1=ano
Q239324_233376
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné zázemí
0=ne, 1=ano
Q239324_240445
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek oborných učeben
0=ne, 1=ano
Q239324_240446
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vybavení učebnicemi
0=ne, 1=ano
Q239324_240447
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vybavení pomůckami
0=ne, 1=ano
Q239324_240448
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečné vybavení ICT technologiemi
0=ne, 1=ano
Q239324_233377
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: špatný pracovní kolektiv
0=ne, 1=ano
Q239324_233378
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: psychická náročnost povolání
0=ne, 1=ano
Q239324_233379
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností
0=ne, 1=ano
Q239324_233380
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nadměrný objem učiva
0=ne, 1=ano
Q239324_233381
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nekázeň žáků
0=ne, 1=ano
Q239324_233382
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná motivace žáků
0=ne, 1=ano
Q239324_233383
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek schopností a nadání u žáků
0=ne, 1=ano
Q239324_233384
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoký počet žáků ve třídách
0=ne, 1=ano
Q239324_233385
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: malá schopnost zaujmout a nadchnout žáky (z mé strany)
0=ne, 1=ano
Q239324_240444
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: přístup zákonných zástupců ke škole a vzdělávání svých dětí
0=ne, 1=ano
Q239324_233387
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti
0=ne, 1=ano
Q239324_233388
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany vedení školy
0=ne, 1=ano
Q239324_233389
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek poradenské podpory ve škole
0=ne, 1=ano
Q239324_233390
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: špatná komunikace a vztahy se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q239324_233391
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: tlak přijímacích zkoušek
0=ne, 1=ano
Q239324_240441
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek kvalitních didaktických návodů (materiálů)
0=ne, 1=ano
Q239324_240442
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: nedostatek možností vlastního profesního rozvoje (např. DVPP, jiné formy vzdělávání apod.)
0=ne, 1=ano
Q239324_240443
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: obtíže spojené s výukou žáků různé úrovně znalostí a dovedností ve třídě
0=ne, 1=ano
Q239324_233392
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: jiné překážky
0=ne, 1=ano
Q239324_233393
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu učitelské profese?; Odpověď: žádné překážky nevnímám
0=ne, 1=ano
Q239325_233396
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení vědomostí a znalostí v předmětech, které vyučuji
0=ne, 1=ano
Q239325_233397
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: inspirace v oblasti metod a forem výuky
0=ne, 1=ano
Q239325_233398
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: dostupnost nástrojů k podpoře rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
0=ne, 1=ano
Q239325_233399
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: podpora pro zlepšování chování žáků
0=ne, 1=ano
Q239325_233400
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností v oblasti vedení žáků a vedení třídy
0=ne, 1=ano
Q239325_233401
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností ke spolupráci se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q239325_233402
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností ke spolupráci s asistentem pedagoga
0=ne, 1=ano
Q239325_233403
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání či prohloubení vědomostí k prevenci a projevům rizikového chování žáků
0=ne, 1=ano
Q239325_233404
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)
0=ne, 1=ano
Q239325_233405
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)
0=ne, 1=ano
Q239325_233406
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: prohloubení dovedností k výuce v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí
0=ne, 1=ano
Q239325_233407
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání dalších dovedností v oblasti ICT
0=ne, 1=ano
Q239325_233408
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: získání dalších dovedností v oblasti cizích jazyků
0=ne, 1=ano
Q239325_233409
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: snížení rozsahu administrativních činností
0=ne, 1=ano
Q239325_233410
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: legislativa (úvazky, možnost dalšího vzdělávání apod.)
0=ne, 1=ano
Q239325_233411
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: zlepšení materiální podpory pro výuku – pomůcky apod.
0=ne, 1=ano
Q239325_240449
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: snížení počtu žáků ve třídě
0=ne, 1=ano
Q239325_233412
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: v jiné oblasti
0=ne, 1=ano
Q239325_233413
Kategorie: Podpora učitelům; Otázka: V jakých oblastech byste nejvíce uvítal/a podporu pro zlepšení své práce?; Odpověď: v žádné z uvedených oblastí nepociťuji potřebu podpory
0=ne, 1=ano
Q239326
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Spolupracujete v některých vyučovacích hodinách s asistentem pedagoga?
ano, pouze s jedním asistentem pedagoga; ano, s více asistenty pedagoga; ne
Q239327_233417
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: krátkodobý program formálního vzdělávání (kurz, seminář, workshop do celkové délky 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q239327_233418
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: dlouhodobý program formálního vzdělávání (kurz více než 16 hod.)
0=ne, 1=ano
Q239327_233419
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: hospitace u kolegů ve škole zaměřené na spolupráci s AP
0=ne, 1=ano
Q239327_233420
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: hospitace na jiných školách zaměřené na spolupráci s AP (včetně virtuálních hospitací)
0=ne, 1=ano
Q239327_233421
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměř. na spolupráci s AP kolegy v rámci školy (vedení školy, pracovník školního porad. pracoviště, jiný pedagog)
0=ne, 1=ano
Q239327_233422
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: zpětná vazba – rozbor Vašich hodin zaměř. na spolup. s AP zajištěný exter. odborníky (např. pracovníci PPP, SPC, jiní odborníci)
0=ne, 1=ano
Q239327_233423
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: jiná forma podpory
0=ne, 1=ano
Q239327_233424
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Jakých forem podpory v oblasti spolupráce s asistentem pedagoga (AP) se Vám dostalo?; Odpověď: žádných
0=ne, 1=ano
Q239332
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP.; Podotázka: Výklad nové látky
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239333
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP.; Podotázka: Dovysvětleni nové látky
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239334
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP.; Podotázka: Procvičování učiva
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239335
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP.; Podotázka: Podpora aktivizace žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239336
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP.; Podotázka: Podpora při vypracovávání úkolů
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239337
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP.; Podotázka: Kontrola porozumění úkolům
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239338
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP.; Podotázka: Podpora pozornosti
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239339
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma přímé podpory žáka se SVP.; Podotázka: Hodnocení žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239340
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Příprava (úprava) učebních textů pro výuku žáka (nikoli jeho učebnic)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239341
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Příprava učebních pomůcek pro výuku žáka (nikoli jeho vlastních pomůcek)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239342
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Sebeobslužné činnosti žáka (stravování, oblékání, WC)
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239343
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Forma nepřímé podpory žáka se SVP; Podotázka: Komunikace se zákonnými zástupci žáka
1=Výhradně já, 2=Já ve spolupráci s AP, 3=Výhradně AP
Q239344
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro žáka (žáky) se SVP přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q239345_233448
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: přítomnost AP snižuje motivaci žáků se SVP k samostatnosti
0=ne, 1=ano
Q239345_233449
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: nedostatečná kvalifikace AP pro práci se žáky se SVP
0=ne, 1=ano
Q239345_233450
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: nedostatečné znalosti AP ve vyučovaných předmětech
0=ne, 1=ano
Q239345_233451
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: časté střídání AP, nestálost obsazení pozice
0=ne, 1=ano
Q239345_233452
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: ani přítomnost AP nedokáže kompenzovat znevýhodnění žáka
0=ne, 1=ano
Q239345_233453
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: negativní vliv na klima třídy, zvýraznění odlišnosti některých žáků
0=ne, 1=ano
Q239345_233454
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: neochota žáků spolupracovat s AP (např. z důvodu studu se před ostatními spolužáky, špatně navázaného vztahu s AP))
0=ne, 1=ano
Q239345_233455
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: přítomnost AP je zbytečná, výuku bych zvládal/a bez AP
0=ne, 1=ano
Q239345_233456
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro žáka (žáky) se SVP není přínosná?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q239346
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Do jaké míry je podle Vašeho názoru činnost asistenta pedagoga pro ostatní žáky (žáky bez SVP) přínosná?
1=velmi, 2=do určité míry, 3=jen málo, 4=vůbec ne
Q239347_233461
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: nedostatečná odbornost AP ve vyučovaných předmětech
0=ne, 1=ano
Q239347_233462
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: komunikace AP se žáky ruší hodinu
0=ne, 1=ano
Q239347_233463
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: AP se věnuje jen žákům se SVP
0=ne, 1=ano
Q239347_233464
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: ostatní žáci odmítají pomoc AP
0=ne, 1=ano
Q239347_233465
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: negativní vliv na klima třídy (zvýraznění odlišností některých žáků, subjektivní vnímání nespravedlnosti žáky ve třídě)
0=ne, 1=ano
Q239347_233466
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: nízký respekt AP mezi žáky
0=ne, 1=ano
Q239347_233467
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: ostatní žáci se na AP obracejí s činnostmi, které by jinak zvládali sami
0=ne, 1=ano
Q239347_233468
Kategorie: Spolupráce s asistentem pedagoga; Otázka: Z jakého důvodu se domníváte, že činnost asistenta pedagoga (AP) pro ostatní žáky (žáky bez SVP) není přínosná?; Odpověď: z jiného důvodu
0=ne, 1=ano
Q239350
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239351
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239352
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost materiálně-technickým vybavením školy.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239353
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239354
Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239355
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239356
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239357
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239358
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239359
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239360
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239361
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239362
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239363
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239364
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239365
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci poskytují učitelům zpětnou vazbu k výchovně-vzdělávacímu procesu.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239366
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci aktivně spolupracují za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239367
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci mohou bez obav rozporovat kroky učitelů, pokud s nimi nesouhlasí.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239368
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění spolupráce.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239369
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli a žáky názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239370
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239371
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci si při řešení společných úkolů vzájemně pomáhají.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239372
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Žáci rozporují kroky spolužáků, se kterými nesouhlasí.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239373
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi žáky jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239374
Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi žáky názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne
Q239382
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Vykonáváte v tomto školním roce funkci třídního učitele?
ano, ne
Q239383_240450
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jakým způsobem pracujete se vztahy ve třídě, pro kterou jste třídním učitelem? ; Odpověď: v rámci třídnických hodin
0=ne, 1=ano
Q239383_240451
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jakým způsobem pracujete se vztahy ve třídě, pro kterou jste třídním učitelem? ; Odpověď: společně vytváříme vztahová pravidla
0=ne, 1=ano
Q239383_240452
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jakým způsobem pracujete se vztahy ve třídě, pro kterou jste třídním učitelem? ; Odpověď: děláme si komunitní kruhy
0=ne, 1=ano
Q239383_240453
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jakým způsobem pracujete se vztahy ve třídě, pro kterou jste třídním učitelem? ; Odpověď: vztahům mezi žáky se věnujeme v rámci projektových dnů
0=ne, 1=ano
Q239383_240454
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jakým způsobem pracujete se vztahy ve třídě, pro kterou jste třídním učitelem? ; Odpověď: vztahům mezi žáky se věnujeme v rámci výjezdových akcí (např. adaptační kurzy)
0=ne, 1=ano
Q239383_240455
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jakým způsobem pracujete se vztahy ve třídě, pro kterou jste třídním učitelem? ; Odpověď: vztahům mezi žáky se věnuji v rámci výuky předmětů
0=ne, 1=ano
Q239383_240456
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jakým způsobem pracujete se vztahy ve třídě, pro kterou jste třídním učitelem? ; Odpověď: sleduji teoretická rizika ve třídách a v případě potřeby žádám o pomoc specialistu (např. školního metodika prevence) nebo vedení školy
0=ne, 1=ano
Q239383_240457
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jakým způsobem pracujete se vztahy ve třídě, pro kterou jste třídním učitelem? ; Odpověď: jinak
0=ne, 1=ano
Q239383_240458
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jakým způsobem pracujete se vztahy ve třídě, pro kterou jste třídním učitelem? ; Odpověď: vztahům mezi žáky se osobně nevěnuji
0=ne, 1=ano
Q239375
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jak často se ve Vaší škole vyskytují následující typy nevhodného chování žáků?; Podotázka: Vyrušování ve třídě
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239376
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jak často se ve Vaší škole vyskytují následující typy nevhodného chování žáků?; Podotázka: Podvádění
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239377
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jak často se ve Vaší škole vyskytují následující typy nevhodného chování žáků?; Podotázka: Vulgární vyjadřování, nadávky
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239378
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jak často se ve Vaší škole vyskytují následující typy nevhodného chování žáků?; Podotázka: Vandalismus
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239379
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jak často se ve Vaší škole vyskytují následující typy nevhodného chování žáků?; Podotázka: Zastrašování nebo slovní napadání mezi žáky
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239380
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jak často se ve Vaší škole vyskytují následující typy nevhodného chování žáků?; Podotázka: Zastrašování nebo slovní napadání mezi žáky s využitím digitálních technologií (kyberšikana)
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239381
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jak často se ve Vaší škole vyskytují následující typy nevhodného chování žáků?; Podotázka: Fyzické násilí mezi žáky
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239515
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Jak často se ve Vaší škole vyskytují následující typy nevhodného chování žáků?; Podotázka: Záškoláctví
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239516
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Setkáváte se u žáků Vaší školy s následujícími typy rizikového chování na internetu/spojeného s technologiemi?; Podotázka: Navazování vztahů na internetu a eventuálně manipulace oběti s cílem osobní schůzky (kybergrooming)
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239517
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Setkáváte se u žáků Vaší školy s následujícími typy rizikového chování na internetu/spojeného s technologiemi?; Podotázka: Sdílení intimních materiálů (sexting)
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239518
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Setkáváte se u žáků Vaší školy s následujícími typy rizikového chování na internetu/spojeného s technologiemi?; Podotázka: Nadměrné/problémové/závislostní užívání online technologií, jako jsou počítačové hry, sociální sítě, internetové služby, virální videa aj.(netolismus)
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239519
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Setkáváte se u žáků Vaší školy s následujícími typy rizikového chování na internetu/spojeného s technologiemi?; Podotázka: Nadměrné/problémové/závislostní užívání mobilního telefonu (nomofobie)
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239520
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Setkáváte se u žáků Vaší školy s následujícími typy rizikového chování na internetu/spojeného s technologiemi?; Podotázka: Internetové výzvy nabádající k nebezpečnému chování (challenges)
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239521
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Setkáváte se u žáků Vaší školy s následujícími typy rizikového chování na internetu/spojeného s technologiemi?; Podotázka: Šíření dezinformací a hoaxů
1=nevyskytuje se, 2=málo často, 3=docela často, 4=velmi často
Q239522
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Vedení naší školy klade na prevenci šikany velký důraz.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239523
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Naše škola spolupracuje s externími organizacemi, které dokáží nabídnout kvalitní programy prevence šikany.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239524
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Pro žáky jsou programy prevence šikany zajímavé.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239525
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: V oblasti posilování pozitivních vztahů ve třídě si věřím.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239526
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Často spolupracuji s ostatními pedagogickými pracovníky na budování pozitivních vztahů ve třídě.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239527
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Máme dost příležitostí k tomu, abychom se se žáky věnovali vytváření pozitivních vtahů ve třídě.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239528
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Programy prevence šikany by si měla škola z větší části vytvářet a zajišťovat bez externí pomoci.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239529
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Prevence šikany je často tématem debat mezi pracovníky školy.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239530
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Někdy je realizace programů na prevenci šikanování spíše formální.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239531
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Prevenci rizikových jevů je dáván zbytečně velký prostor na úkor výuky předmětů.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239532
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Myslím si, že prevence šikany je v naší škole úspěšná.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239533
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají realizace programů prevence šikany ve Vaší škole?; Podotázka: Snažíme se mít pod kontrolou výskyt kyberšikany mezi žáky.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239535
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají prevence rizikových jevů ve Vaší škole?; Podotázka: Žáci se ve škole cítí bezpečně.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239536
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají prevence rizikových jevů ve Vaší škole?; Podotázka: Prostory školy, ve kterých se žáci zdržují, mají pracovníci školy pod kontrolou.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239537
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají prevence rizikových jevů ve Vaší škole?; Podotázka: Preventivní programy v naší škole se průběžně přizpůsobují potřebám žáků.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239538
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají prevence rizikových jevů ve Vaší škole?; Podotázka: Na problémové chování žáků se v naší škole reaguje hned.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239539
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají prevence rizikových jevů ve Vaší škole?; Podotázka: Žáci u nás ve škole se obracejí na někoho z pedagogických pracovníků, kdo je ochotný s nimi konzultovat osobní problémy.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239540
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají prevence rizikových jevů ve Vaší škole?; Podotázka: Mám dobrý přehled o rizicích, které žákům hrozí v souvislosti s užíváním internetu.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239541
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají prevence rizikových jevů ve Vaší škole?; Podotázka: Metodik prevence má v naší škole autoritu.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239542
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají prevence rizikových jevů ve Vaší škole?; Podotázka: Myslím, že pozice metodika prevence poskytuje dobrou příležitost pro další profesní rozvoj učitele.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239543
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají prevence rizikových jevů ve Vaší škole?; Podotázka: Potřeba realizace preventivních programů v naší škole stoupla v období distanční výuky.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239544
Kategorie: Školní kázeň a bezpečnost; Otázka: Souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají prevence rizikových jevů ve Vaší škole?; Podotázka: Význam preventivních programů v naší škole se zvýšil v období po návratu žáků z distanční výuky do škol.
1= rozhodně ano, 2= spíše ano, 3= spíše ne, 4= rozhodně ne,5=nevím, nedovedu posoudit
Q239384
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Zapojení rodičů do činnosti školy
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q239385
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Nároky rodičů na výsledky žáků
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q239386
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Snaha žáků dobře ve škole prospívat
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q239387
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Schopnost žáků dosahovat vzdělávacích cílů školy
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q239388
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jak byste ohodnotil úroveň následujících aspektů ve Vaší škole?; Podotázka: Respekt žáků ke spolužákům, kteří ve škole svým prospěchem vynikají
1=velmi vysoká, 2=vysoká, 3=střední, 4=nízká, 5=velmi nízká
Q239389_233492
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální přístup v hodinách
0=ne, 1=ano
Q239389_233493
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách
0=ne, 1=ano
Q239389_233494
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)
0=ne, 1=ano
Q239389_233495
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)
0=ne, 1=ano
Q239389_233496
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika
0=ne, 1=ano
Q239389_233497
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci žáků
0=ne, 1=ano
Q239389_233498
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: konzultace
0=ne, 1=ano
Q239389_233499
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: individuální doučování
0=ne, 1=ano
Q239389_233500
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: skupinové doučování
0=ne, 1=ano
Q239389_233501
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: koncepce domácí přípravy
0=ne, 1=ano
Q239389_233502
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jaká opatření přijímáte ke snížení školní neúspěšnosti žáků, které vyučujete?; Odpověď: nebylo potřeba (ve třídách nebo předmětech, které vyučuji, nejsou neúspěšní žáci)
0=ne, 1=ano
Q239390_236882
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: žádnou
0=ne, 1=ano
Q239390_236883
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: prakticky orientovanými úlohami
0=ne, 1=ano
Q239390_236884
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: vysvětlením v rámci probíraného učiva
0=ne, 1=ano
Q239390_236885
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: zařazováním praktických činností
0=ne, 1=ano
Q239390_236886
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: exkurzemi, návštěvami institucí apod.
0=ne, 1=ano
Q239390_236887
Kategorie: Opatření ke snížení školní neúspěšnosti; Otázka: Jakými formami ukazujete žákům souvislost (uplatnitelnost) toho, co se učí, s praktickým životem?; Odpověď: jinými formami
0=ne, 1=ano
Q239545
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často se ve Vašich hodinách cíleně s většinou žáků věnujete následujícím činnostem?; Pod)otázka: procvičování rutinních postupů charakteristických pro daný předmět
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239546
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často se ve Vašich hodinách cíleně s většinou žáků věnujete následujícím činnostem?; Pod)otázka: rozvíjení čtenářských dovedností a strategií
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239547
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často se ve Vašich hodinách cíleně s většinou žáků věnujete následujícím činnostem?; Pod)otázka: rozvíjení strategií k řešení úkolů (plánování, výběr informací, kontrola apod.)
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239548
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často ve Vašich hodinách žáci realizují řízeně následující aktivity?; Pod)otázka: žáci sami navrhují, formulují a ověřují pracovní postup
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239549
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často ve Vašich hodinách žáci realizují řízeně následující aktivity?; Pod)otázka: žáci sami odhalují a vyvracejí cizí chybné úvahy nebo postupy
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239550
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často ve Vašich hodinách žáci realizují řízeně následující aktivity?; Pod)otázka: žáci sami rozpoznávají aplikaci učiva v reálném světě
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239551
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často ve Vašich hodinách žáci realizují řízeně následující aktivity?; Pod)otázka: žáci využívají znalosti získané v rámci výuky jiných oborů (předmětů)
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239552
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak často ve Vašich hodinách žáci realizují řízeně následující aktivity?; Pod)otázka: žáci promýšlejí kritéria hodnocení své a/nebo cizí práce
1=jen ojediněle, 2=přibližně ve čtvrtině hodin, 3=přibližně v polovině hodin, 4=ve většině hodin
Q239553_245228
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: konkrétní metodické návody pro vedení výuky Vašeho předmětu podporující rozvoj funkční gramotnosti
0=ne, 1=ano
Q239553_245229
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: kvalitní DVPP se zaměřením na metody rozvíjení funkční gramotnosti žáků
0=ne, 1=ano
Q239553_245230
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: lepší učebnice a/nebo výukové materiály pro žáky k rozvoji jejich funkční gramotnosti
0=ne, 1=ano
Q239553_245231
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: vhodné pomůcky (včetně např. audiovizuálních materiálů) pro výuku rozvíjející funkční gramotnost
0=ne, 1=ano
Q239553_245232
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: metodické návody na výukové aktivity propojující více vzdělávacích oborů (předmětů)
0=ne, 1=ano
Q239553_245233
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: širší možnost realizovat v rámci výuky aktivity prezentující praktické aplikace učiva (exkurze, besedy apod.)
0=ne, 1=ano
Q239553_245234
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: hlubší spolupráce s ostatními učiteli školy při rozvoji funkční gramotnosti žáků
0=ne, 1=ano
Q239553_245235
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: větší časový prostor ve výuce využitelný pro rozvíjení funkční gramotnosti žáků
0=ne, 1=ano
Q239553_245236
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Ve které z následujících oblastí byste nejvíce uvítal/a podporu, abyste mohl/a efektivněji rozvíjet funkční gramotnost žáků?; Odpověď: jednoznačný popis výstupů dokládajících dosažení požadované úrovně funkční gramotnosti
0=ne, 1=ano
Q239554
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Pod)otázka: procvičování rutinních postupů charakteristických pro daný předmět
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239555
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Pod)otázka: rozvíjení čtenářských dovedností a strategií
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239556
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Pod)otázka: rozvíjení strategií k řešení úkolů (plánování, výběr informací, kontrola apod.)
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239557
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Pod)otázka: žáci sami navrhují, formulují a ověřují pracovní postup
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239558
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Pod)otázka: žáci sami odhalují a vyvracejí cizí chybné úvahy nebo postupy
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239559
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Pod)otázka: žáci sami rozpoznávají aplikaci učiva v reálném světě
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239560
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Pod)otázka: žáci využívají znalosti získané v rámci výuky jiných oborů (předmětů)
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239561
Kategorie: Podpora rozvoje funkční gramotnosti žáků; Otázka: Jak jsou v rámci vzdělávacích oborů (předmětů) Vašeho metodického útvaru ve škole podporovány následující výukové situace?; Pod)otázka: žáci promýšlejí kritéria hodnocení své a/nebo cizí práce
1=je to zakotveno v ŠVP, 2=dohodou v rámci metodického útvaru, 3=rozhoduje si o tom každý učitel
Q239391_233503
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: ústní zkoušení u tabule
0=ne, 1=ano
Q239391_233504
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: rozsáhlejší písemné práce v hodině
0=ne, 1=ano
Q239391_233505
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: krátká písemná opakování (pětiminutovky)
0=ne, 1=ano
Q239391_233506
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: zkoušení v lavici
0=ne, 1=ano
Q239391_233507
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: aktivita žáka v hodině
0=ne, 1=ano
Q239391_233508
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: hodnocení domácí práce
0=ne, 1=ano
Q239391_233509
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: hodnocení portfolia výkonů žáka
0=ne, 1=ano
Q239391_233510
Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Které tři podklady pro Vás mají nejvýraznější vliv na výslednou známku žáků na vysvědčení? ; Odpověď: jiné podklady
0=ne, 1=ano
Q239394_233535
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: předmět speciálně pedagogické péče, speciální vyučovací předmět
0=ne, 1=ano
Q239394_233515
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: výuka na 1. stupni
0=ne, 1=ano
Q239394_233516
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Český jazyk
0=ne, 1=ano
Q239394_233517
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: cizí jazyk
0=ne, 1=ano
Q239394_233518
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Matematika
0=ne, 1=ano
Q239394_233519
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Informační a komunikační technologie
0=ne, 1=ano
Q239394_233520
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda, výchova ke zdraví)
0=ne, 1=ano
Q239394_233521
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Dějepis
0=ne, 1=ano
Q239394_233522
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova k občanství
0=ne, 1=ano
Q239394_233523
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný společensko-vědní předmět
0=ne, 1=ano
Q239394_233524
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Fyzika
0=ne, 1=ano
Q239394_233525
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Chemie
0=ne, 1=ano
Q239394_233526
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Přírodopis
0=ne, 1=ano
Q239394_233527
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Zeměpis
0=ne, 1=ano
Q239394_233528
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: jiný přírodovědný předmět
0=ne, 1=ano
Q239394_233529
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Hudební výchova
0=ne, 1=ano
Q239394_233530
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výtvarná výchova
0=ne, 1=ano
Q239394_233531
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Výchova ke zdraví
0=ne, 1=ano
Q239394_233532
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Tělesná výchova
0=ne, 1=ano
Q239394_233533
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: Člověk a svět práce
0=ne, 1=ano
Q239394_233534
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: doplňující vzdělávací obory (dramatická, etická, filmová/audiovizuální, taneční a pohybová výchova)
0=ne, 1=ano
Q239394_233536
Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké předměty vyučujete na této škole?; Odpověď: vzdělávání v přípravné třídě / přípravném stupni
0=ne, 1=ano